- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

«Αθήνα — Περιηγήσεις και Ίχνη»: Ο Αλέκος Λιδωρίκης περπατά την πόλη του

Ο πρώτος προϋπολογισμός, η μακροβιότερη θεατρική σκηνή της Αθήνας, ιστορίες από τα μετρό του κόσμου και πολλά άλλα στο βιβλίου του Α. Λιδωρίκη «Αθήνα - Περιηγήσεις και Ίχνη».

Τι μπο­ρεί να συν­δέ­ει τον πρώ­το προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 1829 που συντά­χθη­κε επί Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια πριν από 190 χρό­νια με το προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2019; Ποια είναι η μακρο­βιό­τε­ρη σε λει­τουρ­γία θεα­τρι­κή σκη­νή της Αθή­νας; Ποια Στοά της Αθή­νας θυμί­ζει λίγο Λον­δί­νο και Παρί­σι; Ποιές οι εντυ­πώ­σεις ενός ξένου επι­σκέ­πτη από την βόλ­τα στο διώ­ρο­φο του­ρι­στι­κό λεω­φο­ρείο στην Αθή­να; Για­τί ένας επεν­δυ­τής να επι­λέ­ξει την Ελλάδα;

Αυτές και πολ­λές ακό­μη απα­ντή­σεις μπο­ρεί να βρει ο ανα­γνώ­στης δια­βά­ζο­ντας την δεύ­τε­ρη έκδο­ση του βιβλί­ου «Αθή­να — Περι­η­γή­σεις και Ίχνη» (εκδό­σεις ΠΑΡΟΥΣΙΑ) που επα­νε­κτυ­πώ­θη­κε τον Ιανουά­ριο του 2018, εμπλου­τι­σμέ­νο με νέες περι­η­γή­σεις στη διάρ­κεια των τελευ­ταί­ων δύο ετών καθώς και προ­σθή­κες στις ήδη υπάρ­χου­σες, με τις αλλα­γές που μεσολάβησαν.

Όπως ανα­φέ­ρει ο αρχι­τέ­κτων και πολε­ο­δό­μος καθη­γη­τής Αλέ­ξαν­δρος Παπα­γε­ωρ­γί­ου — Βενε­τάς, προ­λο­γί­ζο­ντας το βιβλίο, ο συγ­γρα­φέ­ας περ­πά­τη­σε στην πόλη του κοι­τά­ζο­ντας γύρω του ερευ­νη­τι­κά. Σαν άσκη­ση προ­σω­πι­κή –ικα­νο­ποί­η­ση δημιουρ­γι­κής περιέρ­γειας και παι­χνί­δι συγ­χρό­νως– οι επα­νει­λημ­μέ­νες συνα­ντή­σεις του με κτί­σμα­τα, μνη­μεία, δρό­μους και πλα­τεί­ες της Αθή­νας, τον οδή­γη­σαν στην γρα­φή συντό­μων αφη­γή­σε­ων που συνο­δεύ­ο­νται από καί­ριες φωτο­γρα­φί­ες στο διά­βα ενός χρόνου».

 

Οι περι­η­γή­σεις στην Αθή­να ξεκί­νη­σαν να γρά­φο­νται την περί­ο­δο 2009–2011, όταν, όπως γρά­φει ο Αλέ­κος Λιδω­ρί­κης, μια λέξη, «μνη­μό­νιο», έμπαι­νε αιφ­νι­δια­στι­κά στο δημο­σιο­γρα­φι­κό\ καθη­με­ρι­νό λεξι­λό­γιο, και άλλα­ξε δρα­μα­τι­κά τον οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό περί­γυ­ρο του τόπου Οι αθη­ναϊ­κές περι­η­γή­σεις, όπως ανα­φέ­ρει ο συγ­γρα­φέ­ας, ήταν η ανά­γκη μιας ανά­σας οξυ­γό­νου από το καθη­με­ρι­νό οικο­νο­μι­κό ρεπορ­τάζ, δια­φυ­γής από αριθ­μούς και στα­τι­στι­κές, από mail, κινη­τά καθώς και από το κυνή­γι της είδη­σης. Ο συγ­γρα­φέ­ας συνο­μί­λη­σε και κατέ­γρα­ψε κάποιες ανα­μνή­σεις ανθρώ­πων που συνά­ντη­σε στις περι­η­γή­σεις του, ανθρώ­πων που γεν­νή­θη­καν και μεγά­λω­σαν στην Αθή­να. Οι περι­η­γή­σεις έγι­ναν για το συγ­γρα­φέα μέρος της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, συνε­χί­ζο­ντας μέχρι σήμε­ρα να κατα­γρά­φει γωνιές της πόλης, νοο­τρο­πί­ες, συγκρί­νο­ντας με τις άλλες πόλεις του κόσμου. Περι­η­γή­σεις από την Πλα­τεία Κολω­να­κί­ου, μέχρι την Πλα­τεία Πρω­το­μα­γιάς, τον πεζό­δρο­μο της Αδρια­νού, το σπι­τά­κι της Λυσί­ου αλλά και σε Μου­σεία της πρω­τεύ­ου­σας και αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους. Περι­η­γή­σεις σε μέρη όπου χτυ­πά η «καρ­διά» της πόλης και της νεο­λαί­ας όπως η Πλα­τεία Αγί­ας Ειρή­νης, στην περιο­χή του Ψυρρή.

Ο Αλέ­κος Λιδω­ρί­κης ξεκί­νη­σε τη δημο­σιο­γρα­φία αφού ολο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές του στο Οικο­νο­μι­κό Τμή­μα της Νομι­κής Σχο­λής του Εθνι­κού και Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και πήρε το Master of Arts στη Διπλω­μα­τι­κή Ακα­δη­μία του Λον­δί­νου στο University of Westminster (MA). Εργά­ζε­ται στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων καλύ­πτο­ντας οικο­νο­μι­κά θέμα­τα, ενώ άρθρα του έχουν δημο­σιευ­τεί και δημο­σιεύ­ο­νται σε εφη­με­ρί­δες και ιστοσελίδες.

Πηγή: matrix.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή matrix.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων