- Διαφήμιση -

Πλημμύρισε ο Βοτανικός

Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν από αργά το απόγευμα

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα δημιουρ­γή­θη­καν από αργά το από­γευ­μα στην περιο­χή του Βοτα­νι­κού και πέριξ της οδού Βογιά­νου εξ αιτί­ας της συνε­χό­με­νης, έντο­νης βρο­χό­πτω­σης που σημειώ­νε­ται στο λεκανοπέδιο.

Ένα ημι­υ­πό­γειο πλημ­μύ­ρι­σε ενώ δια­κό­πη­κε η κίνη­ση σε έναν παρά­δρο­μο της περιο­χής ωσό­του αντλη­θούν τα νερά.

Η Πυρο­σβε­στι­κή, συνερ­γεία του Δήμου και της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας βρί­σκο­νται επί ποδός λαμ­βά­νο­ντας μέτρα προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί η έντα­ση των πλημ­μυ­ρι­κών φαινομένων.

Πηγή http://www.epiruspost.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων