- Διαφήμιση -

Συγκέντρωση καθαριστριών έξω από το υπουργείο Υγείας

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιήσουν στις 9:30 καθαρίστριες από διάφορα νοσοκομεία της χώρας που διεκδικούν μονιμοποίηση, σύσταση οργανικών θέσεων ή κατ’ ελάχιστον παράταση των συμβάσεών τους μέχρι να διεξαχθεί ενιαίος διαγωνισμός

Συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Υγεί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν στις 9:30 καθα­ρί­στριες από διά­φο­ρα νοσο­κο­μεία της χώρας που διεκ­δι­κούν μονι­μο­ποί­η­ση, σύστα­ση οργα­νι­κών θέσε­ων ή κατ’ ελά­χι­στον παρά­τα­ση των συμ­βά­σε­ών τους μέχρι να διε­ξα­χθεί ενιαί­ος διαγωνισμός.

Οι καθα­ρί­στριες από το Δρο­μο­κα­ΐ­τειο, τον Άγιο Σάβ­βα και το «Ελπίς» δεν απο­κλεί­ε­ται να προ­χω­ρή­σουν σε πολυ­ή­με­ρη δια­μαρ­τυ­ρία έξω από το κτή­ριο της οδού Αρι­στο­τέ­λους μέχρι να δικαιω­θούν, όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Η ΠΟΕΔΗΝ στη­ρί­ζει την κινη­το­ποί­η­ση με στά­ση εργα­σί­ας που έχει κηρύ­ξει από τις 9 έως τις 12 το πρωί.

«Έως εδώ και μη παρέ­κει!!! Οι καθα­ρί­στριες που απο­κα­λέ­στη­καν τσίρ­κο από τον Αν. Υπουρ­γό Υγεί­ας θέλουν την δου­λειά τους όπως η κυβέρ­νη­ση φρό­ντι­σε να εξα­σφα­λί­σει στις καθα­ρί­στριες του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών. Η ψηφο­θη­ρι­κή τακτι­κή της κυβέρ­νη­σης δεν θα περά­σει» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΠΟΕΔΗΝ.

 

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων