- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Με ελλείψεις μελών εφορευτικών επιτροπών οι εκλογές στο συγκρότημα της Γκράβας.

Παράπονα για τον Δήμο Αθήνας . Άφησε χωρίς τροφοδοσία εφορευτικές επιτροπές

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία. Οι κάλ­πες κλεί­νουν σε λίγο και  αρκε­τοί  πολί­τες πήγαν στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα για να ασκή­σουν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα. Άλλοι με τα παι­διά τους, άλλοι με τα κατοι­κί­διά τους, πάντως εκεί, πίσω από τα μπλε παρα­βάν, άσκη­σαν το δικαί­ω­μά τους και έκα­ναν το καθή­κον τους.

Παρά­πο­να για τον δήμο της Αθή­νας στο συγκρό­τη­μα της Γκρά­βας. Άφη­σε χωρίς τρο­φο­δο­σία τις εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές. “Ούτε ένα μπου­κα­λά­κι νερό δεν μας έφε­ραν,” μας παρα­πο­νέ­θη­καν αρκε­τά μέλη εφο­ρευ­τι­κών και δια­πι­στευ­μέ­νοι δημο­τι­κοί υπάλ­λη­λοι. (Η ώρα ήταν 6 το από­γευ­μα! ) Ταυ­τό­χρο­να όπως συμ­βαί­νει συνή­θως στις τελευ­ταί­ες εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις πολ­λά μέρη εφο­ρευ­τι­κών δεν προ­σήλ­θαν με απο­τέ­λε­σμα όλο το βάρος να έχει  πέσει στους δικα­στι­κούς αντιπροσώπους

Ελλη­νι­κά και διε­θνή πρα­κτο­ρεία μετα­δί­δουν στιγ­μιό­τυ­πα από την ψηφοφορία.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων