- Διαφήμιση -

Ηξεραν τον έρωτα Καλπαδάκη (ΣΥΡΙΖΑ) με τουρκάλα διπλωμάτη και τον κρατούσαν στη θέση του

του Χάρη Στεργίου.
Ο Από­στο­λος Δοξιά­δης σε ένα απο­κα­λυ­πτι­κό άρθρο του στο protagon τρα­βά­ει τις κουρ­τί­νες και μας απο­κα­λύ­πτει τι γινό­ταν στα υψη­λό­τε­ρα κλι­μά­κια δια­μόρ­φω­σης πολι­τι­κής στη χώρα μας. Θέμα­τα θεσμι­κών ελέγ­χων που σε άλλες χώρες θα είχαν αντι­με­τω­πι­σθεί άμε­σα εδώ τα αντι­με­τω­πί­ζα­με με παι­δι­κή αφέ­λεια τη στιγ­μή που γνώ­ρι­ζαν περί τίνος πρό­κει­ται. Στο άρθρο του αυτό μας βάζει στη λογι­κή των ανθρώ­πων που κυβέρ­νη­σαν, σχο­λιά­ζει τον Αλέ­ξη Τσί­πρα και τις ικα­νό­τη­τες του, απο­κα­λύ­πτει κινή­σεις που έγι­ναν για τους 8 τούρ­κους που ζήτη­σαν άσυ­λο στην Ελλά­δα και πως έδρα­σαν οι υπη­ρε­σί­ες του ελλη­νι­κού κρά­τους αλλά κι οι άνθρω­ποι κλει­διά του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυ­τό­χρο­να ξεγυ­μνώ­νει το “ηθι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα” του Συρι­ζα στο μετα­να­στευ­τι­κό απο­κα­λύ­πτο­ντας το πραγ­μα­τι­κό του πρόσωπο.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Αμυ­να και Διπλω­μα­τία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων