- Διαφήμιση -

Τάφος τιμής ένεκεν στον Γιώργο Φουντουλάκη από το Δήμο Αθηναίων

Στο Β' Νεκροταφείο

Ο Γιώρ­γος Φου­ντου­λά­κης Ο εκλι­πών υπήρ­ξε επί μακρόν πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Παρα­ο­λυ­μπια­κής Επι­τρο­πής και της Εθνι­κής Αθλη­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ατό­μων με Αναπηρία.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων