- Διαφήμιση -

Επίθεση σε γραφεία της ΝΔ στο Χαϊδάρι

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο εξωτερικό και προκάλεσαν ζημιές

«Επί­θε­ση για άλλη μια φορά από τους τρα­μπού­κους σε γρα­φεία του κόμ­μα­τός μας, αυτή τη φορά στο Χαϊ­δά­ρι. Ακό­μη και την παρα­μο­νή Χρι­στου­γέν­νων κάποιοι δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν το μίσος τους», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΝΔ για την επί­θε­ση σε γρα­φεία του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος στο Χαϊ­δά­ρι, σύμ­φω­να με το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

«Δεν είναι μόνο ότι προ­κά­λε­σαν μεγά­λες υλι­κές ζημιές. Αυτή τη φορά έστρε­ψαν το μίσος τους ένα­ντι των συναν­θρώ­πων μας, καθώς κατέ­στρε­ψαν τρό­φι­μα που είχαν συγκε­ντρω­θεί από το υστέ­ρη­μα εθε­λο­ντών για το “Χαμό­γε­λο του Παι­διού” και το Χρι­στο­δού­λειο Ίδρυ­μα» επι­ση­μαί­νει η Πει­ραιώς και προ­σθέ­τει: «Πιστεύ­ου­με στις άγιες μέρες και ευχό­μα­στε και σε αυτούς, όπως και σε όλο τον κόσμο, Καλά Χριστούγεννα!»

Απο τους βαν­δα­λι­σμούς των γρα­φεί­ων της ΔΗΜΤΟ την παρα­μο­νή ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ. Αγνω­στοι τρα­μπού­κοι εκτός από τις καταστροφές…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Νέα Δημο­κρα­τία Χαϊ­δα­ρί­ου στις Τρί­τη, 24 Δεκεμ­βρί­ου 2019

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων