- Διαφήμιση -

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Εξάρχεια: Tο εμπόριο ναρκωτικών είναι πλέον ανεξέλεγκτο

Τη χθεσινή επίθεση κατά ομάδας λιμενικών και ενός εισαγγελικού λειτουργού στα Εξάρχεια, σχολίασε με ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Όπως ανα­φέ­ρει, το χθε­σι­νό περι­στα­τι­κό με την ένο­πλη επί­θε­ση κατά κλι­μα­κί­ου του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος το οποίο με επι­κε­φα­λής εισαγ­γε­λι­κό λει­τουρ­γό διε­νερ­γού­σε κατ’ οίκον έρευ­να προς εξι­χνί­α­ση υπό­θε­σης εμπο­ρί­ας ναρ­κω­τι­κών ουσιών, ανα­δει­κνύ­ει τις δομι­κές αδυ­να­μί­ες της Πολι­τεί­ας να αντα­πο­κρι­θεί στην αυτο­νό­η­τη υπο­χρέ­ω­σή της να πατά­ξει το εμπό­ριο ναρ­κω­τι­κών ουσιών που έχει λάβει ανε­ξέ­λεγ­κτες δια­στά­σεις στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας και φαλ­κι­δεύ­ει το μέλ­λον της νέας γενιάς.

Επί­σης, η Ένω­ση ανα­φέ­ρει ότι «η χθε­σι­νή οργα­νω­μέ­νη επί­θε­ση στο κέντρο της Αθή­νας που είχε ως στό­χο την απο­τρο­πή νόμι­μης κατ’ οίκον έρευ­νας σε υπό­θε­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών, με την παρου­σία εισαγ­γε­λι­κού λει­τουρ­γού, φανε­ρώ­νει το θρά­σος που επι­δει­κνύ­ουν εγκλη­μα­τι­κές ομά­δες απαι­τώ­ντας πλέ­ον ένο­πλα την μη εφαρ­μο­γή του νόμου».

Τέλος, η Ένω­ση ανα­φέ­ρει ότι θα πρέ­πει να δια­σφα­λί­ζο­νται εκεί­νες οι συν­θή­κες, ώστε οι εισαγ­γε­λι­κοί λει­τουρ­γοί και οι αστυ­νο­μι­κές ή λιμε­νι­κές αρχές που διε­νερ­γούν τις έρευ­νες, να μπο­ρούν απε­ρί­σπα­στοι και χωρίς κανέ­ναν φόβο για την σωμα­τι­κή τους ακε­ραιό­τη­τα να επι­τε­λούν το καθή­κον τους.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων