- Διαφήμιση -

ΤΑΙΠΕΔ: Ζητά βελτιωμένες προσφορές για τη μαρίνα Αλίμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εγκυρότητα των τριών υποβληθεισών δεσμευτικών προσφορών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου για περίοδο 40 ετών.

Στο πλαί­σιο των όρων του δια­γω­νι­σμού, το Ταμείο καλεί τα επεν­δυ­τι­κά σχή­μα­τα να υπο­βάλ­λουν βελ­τιω­μέ­νες οικο­νο­μι­κές προ­σφο­ρές μετέ­χο­ντας στην ηλε­κτρο­νι­κή δημο­πρα­σία (e‑Auction), η οποία θα διε­ξα­χθεί την Τρί­τη 16 Απρι­λί­ου 2019.

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, το e‑Auction θα αξιο­ποι­η­θεί για πρώ­τη φορά σε δια­γω­νι­σμό παρα­χώ­ρη­σης, καθώς μέσω αυτής της νέας αυτής στρα­τη­γι­κής, το ΤΑΙΠΕΔ ενι­σχύ­ει την δια­φά­νεια της δια­γω­νι­στι­κής του δια­δι­κα­σί­ας. Ταυ­τό­χρο­να δημιουρ­γεί ένα πιο αντα­γω­νι­στι­κό περι­βάλ­λον προ­σφο­ρών προς όφε­λος του τελι­κού εσό­δου για το Ελλη­νι­κό Δημόσιο.

Τα σχή­μα­τα που διεκ­δι­κούν την μαρί­να είναι:

  • ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ
  • ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • LAMDA DOGUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων