- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα Κυριακή 7/8 σε περιοχές της Αττικής

Δια­κο­πή ρεύ­μα­τος έχει προ­γραμ­μα­τί­σει για σήμε­ρα Κυρια­κή 7 Αυγού­στου, ο ΔΕΔΔΗΕ, σε Γλυ­φά­δα, Καλ­λι­θέα, Γαλά­τσι, Άνω Λιό­σια αλλά και περιο­χές της Αθήνας.

«H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατα­βάλ­λει διαρ­κείς προ­σπά­θειες για τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή αξιο­πι­στία των δικτύ­ων και εγκα­τα­στά­σε­ων δια­νο­μής ηλε­κτρι­κής ενέργειας.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων