- Διαφήμιση -

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Κυριακή και στην Αττική

Πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) προ­βλέ­πε­ται αύριο, Κυρια­κή 7 Αυγού­στου, για τρεις Περι­φέ­ρειες της χώρας, σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr).

Συγκε­κρι­μέ­να, πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς προ­βλέ­πε­ται αύριο για τις εξής περιοχές:

• Περι­φέ­ρεια Αττικής

• Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (ΠΕ Εύβοιας)

• Περι­φέ­ρεια Βορεί­ου Αιγαί­ου (ΠΕ Χίου)…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων