- Διαφήμιση -

Αυξάνεται η κόπωση των πολιτών

Εμφανής η κόπωση στην κοινωνία από τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της "πανδημίας"!

Τα εξαγ­γελ­λό­με­να μέτρα από την κυβέρ­νη­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας σε συνάρ­τη­ση με το χρό­νο που ήδη δοκι­μά­ζο­νται οι πολί­τες από αυτήν έχει δημιουρ­γή­σει μια κόπω­ση στη κοινωνία.

Η προ­σω­πι­κή ατζέ­ντα του καθε­νός, η οικο­γε­νεια­κός προ­γραμ­μα­τι­σμός, οι ανά­γκες των επι­χει­ρή­σε­ων δοκι­μά­ζο­νται και τίθε­νται σε διαρ­κή αίρε­ση με κάθε νέα ρύθ­μι­ση. Ο τρό­πος και τα «αμορ­τι­σέρ» που θα απορ­ρο­φή­σουν αυτούς τους κοι­νω­νι­κούς κρα­δα­σμούς είναι ζητού­με­νο από τους πολί­τες και τις επιχειρήσεις.

Τέτοιες στιγ­μές τα υπο­δείγ­μα­τα συμπε­ρι­φο­ρών μελών του πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού εντεί­νουν ή μειώ­νουν τα αισθή­μα­τα της κόπω­σης των πολιτών.

Οι ιθύ­νο­ντες οφεί­λουν να ελέγ­ξουν ή να στα­μα­τή­σουν συμπε­ρι­φο­ρές αυτού του είδους που δίνουν «πάτη­μα» σε μια ανεύ­θυ­νη αντι­πο­λί­τευ­ση που δεν βοη­θά­ει αυτή τη στιγ­μή την χώρα.

Στέρ­τσος Χαράλαμπος

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων