- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Νέος Κόσμος: Μετέτρεψαν ιατρείο σε οίκο ανοχής

Σάλος προκλήθηκε στο Νέο Κόσμο με ιατρείο που λειτουργούσε ως οίκος ανοιχής!

Κύκλω­μα αγο­ραί­ου έρω­τα στή­νουν επι­τή­δειοι πίσω από υπο­τι­θέ­με­νες υπη­ρε­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης, όπως θερα­πευ­τι­κή μάλα­ξη, εργο­θε­ρα­πεία, κινη­σιο­θε­ρα­πεία και ηλεκτροθεραπεία.

Οι συγκε­κρι­μέ­νοι οίκοι ανο­χής τους τελευ­ταί­ους μήνες κάνουν χρυ­σές δου­λειές και ενώ οι ειδι­κοί έχουν απο­φα­σί­σει να μη λει­τουρ­γούν λόγω της παν­δη­μί­ας. Μάλι­στα, το κύκλω­μα δρα στον Πει­ραιά και στο κέντρο της Αθή­νας και για να γλι­τώ­σουν από την αστυ­νο­μία χρη­σι­μο­ποιούν κωδι­κούς επικοινωνίας.

Δεί­τε όλες τις λεπτο­μέ­ρειες από το ιατρείο-οίκο ανο­χής στο Νέο Κόσμο στο gazzetta.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή iefimerida.gr gazzetta.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων