- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Τα προβλήματα της Ν. Ιωνίας “γνώρισε” o υπ. Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισκέφθηκε σήμερα την περιοχή της Νέας Ιωνίας

Ο υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γ. Πατού­λης επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα την περιο­χή της Νέας Ιωνί­ας όπου ενη­με­ρώ­θη­κε από  εκπρο­σώ­πους τοπι­κών φορέ­ων, αιρε­τούς, κατοί­κους, ανθρώ­πους του επι­χει­ρείν και εργα­ζό­με­νους για τα προ­βλή­μα­τα που απα­σχο­λούν την περιο­χή καθώς και για τις ανά­γκες που υπάρ­χουν σε επί­πε­δο έργων υποδομής.

Η αντι­πλημ­μυ­ρι­κή θωρά­κι­ση, η ασφά­λεια, η ανερ­γία, οι πρω­το­βου­λί­ες άνθη­σης της τοπι­κής αγο­ράς, η βελ­τί­ω­ση του οδι­κού δικτύ­ου, η έλλει­ψη θέσε­ων στάθ­μευ­σης καθώς και η υλο­ποί­η­ση έργων υπο­δο­μής είναι μερι­κά από τα βασι­κά ζητή­μα­τα τα οποία συζή­τη­σαν με τον υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη Αττικής.

Ειδι­κό­τε­ρα όπως επι­ση­μάν­θη­κε στον κ. Πατού­λη στην περιο­χή χρειά­ζο­νται μεγά­λα έργα πνο­ής και μάλι­στα σε δια­δη­μο­τι­κό επί­πε­δο. Ως ενδει­κτι­κό παρά­δειγ­μα τους παρου­σί­α­σαν τη Λεω­φό­ρο Ηρα­κλεί­ου η οποία συν­δέ­σει συγκοι­νω­νια­κά τα Βόρεια Προ­ά­στια με το κέντρο της Αθή­νας. Η λεω­φό­ρος σε ένα μεγά­λο μέρος δεν δια­θέ­τει πεζο­δρό­μια, ούτε το σωστό φωτι­σμό, ενώ λόγω έλλει­ψης θέσε­ων πάρ­κινγκ το εμπο­ρι­κό κέντρο της πόλης το οποίο βρί­σκε­ται κυρί­ως στη Λεω­φό­ρο Ηρα­κλεί­ου παρου­σιά­ζει κυκλο­φο­ρια­κά προβλήματα.

Τα σχε­τι­κά προ­βλή­μα­τα σε συν­δυα­σμό με το μεγά­λο αντα­γω­νι­σμό που υπάρ­χει στην αγο­ρά έχει ως συνέ­πεια πολ­λά κατα­στή­μα­τα να κλεί­νουν ή να λει­τουρ­γούν με δυσκο­λία. Σε επί­πε­δο έργων υπο­δο­μής και αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας όπως επι­ση­μάν­θη­κε από τους εκπρο­σώ­πους των παρα­γω­γι­κών φορέ­ων έχουν γίνει ελά­χι­στα. Ως ενδει­κτι­κό παρά­δειγ­μα παρου­σί­α­σαν το ρέμα του Ποδο­νί­φτη όπου οι παρεμ­βά­σεις που έχουν γίνει μέχρι σήμε­ρα από τη μία δε δια­σφα­λί­ζουν  ότι δε θα πλη­μυ­ρί­σουν οι περιο­χές γύρω από το ρέμα ενώ από την άλλη η λύση της τσι­με­ντο­ποί­η­σης του προ­κα­λεί τερά­στια οικο­λο­γι­κά καταστροφή.

Ο κ. Γ. Πατού­λης σημεί­ω­σε ότι ως αυρια­νός Περι­φε­ρειάρ­χης θα δώσει ιδιαί­τε­ρη βαρύ­τη­τα στην περιο­χή η οποία έχει μια πλού­σια ιστο­ρία και ιδιαί­τε­ρη φυσιο­γνω­μία. «Με συγκε­κρι­μέ­νες παρεμ­βά­σεις και με τη συνερ­γα­σία των ανθρώ­πων του επι­χει­ρείν το εμπο­ρι­κό κέντρο της Νέας Ιωνί­ας μπο­ρεί και πάλι να ανθήσει».

Στη συνέ­χεια ο κ. Πατού­λης ανα­φέρ­θη­κε και στην ανα­γκαιό­τη­τα η Αττι­κή να λει­τουρ­γή­σει ως Μητρο­πο­λι­τι­κό Κέντρο και να απο­κτή­σει ένα απο­τε­λε­σμα­τι­κό σύστη­μα επί­λυ­σης των προ­βλη­μά­των που απα­σχο­λούν το σύνο­λο των δήμων. Για το λόγο αυτό υπο­γράμ­μι­σε ότι θα συστή­σει μια μόνι­μη Επι­τρο­πή στην οποία θα συμ­με­τέ­χουν οι 66 δήμοι και η Περιφέρεια.

«Η Ν. Ιωνία είναι μία περιο­χή με ελλεί­ψεις και προ­βλή­μα­τα. Είμα­στε εδώ για να ακού­σου­με, τους φορείς, τους κατοί­κους και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, να κατα­γρά­ψου­με τα προ­βλή­μα­τα και τις προ­τά­σεις τους προ­κει­μέ­νου όλοι μαζί να βρού­με λύσεις. Η Αττι­κή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη Περι­φέ­ρεια της χώρας και μπο­ρεί να γίνει ένα σημα­ντι­κό μητρο­πο­λι­τι­κό κέντρο επα­νεκ­κί­νη­σης και ανά­πτυ­ξης όλων των Δήμων της Αθή­νας. Όλοι μαζί εργα­ζό­μα­στε για την ανα­πτυ­ξια­κή επα­νεκ­κί­νη­ση της Αττι­κής. Με σκλη­ρή δου­λειά θα δώσου­με ελπί­δα και νέες προ­ο­πτι­κές ανά­πτυ­ξης στις γει­το­νιές μας. Να είστε βέβαιοι ότι τη δέσμευ­ση μας να κάνου­με μία Νέα Δυνα­μι­κή Αρχή, θα την τηρήσουμε».

 

Πηγή http://www.epoli.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων