- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

5 μέρη για περπάτημα στην Αθήνα

Σε πάρκα, στενά που θυμίζουν Κυκλάδες ή δίπλα στην θάλασσα

Λίγο η επι­στρο­φή στη ρου­τί­να, οι πολ­λές υπο­χρε­ώ­σεις που έχει συνή­θως ο χώρος εργα­σί­ας αυτούς τους μήνες συν άλλα ζητή­μα­τα για τα οποία δεν χρειά­ζο­νταν να σκο­τί­ζε­σαι το καλο­καί­ρι και η ανά­γκη για να απο­φορ­τι­στείς και να «αδειά­σεις» το κεφά­λι σου γίνε­ται όλο και μεγαλύτερη.

Και μπο­ρεί με μία πρώ­τη σκέ­ψη να λες πως η Αθή­να σε καμία περί­πτω­ση δεν μπο­ρεί να σου ικα­νο­ποι­ή­σει την ανά­γκη αυτή, αλλά αν σκε­φτείς καλύ­τε­ρα θα βρεις μέρη ιδα­νι­κά για περπάτημα.

Από το κέντρο μέχρι τα γύρω προ­ά­στια, οι παρα­κά­τω δια­δρο­μές είναι ιδα­νι­κές για σένα που θέλεις να ξεφύ­γεις λίγο από το γκρί­ζο και να εξε­ρευ­νή­σεις τη «κρυ­φές» ομορ­φιές της πόλης μας.

Αναφιώτικα

Αν πήγες δια­κο­πές φέτος σε κάποιο όμορ­φο κυκλα­δί­τι­κο νησί και θέλεις έστω λίγο να νιώ­σεις πως βρί­σκε­σαι εκεί (χωρίς να είσαι), τότε πέρ­να μία βόλ­τα από τα Αναφιώτικα.

Τα όμορ­φα δρο­μά­κια στα Ανα­φιώ­τι­κα θα σου θυμί­σουν κυκλα­δί­τι­κη χώρα, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα βρί­σκε­σαι στο κέντρο της Αθήνας.

Τα μπλε παρά­θυ­ρα, τα όμορ­φα στε­νά­κια και τα όμορ­φα αρχο­ντι­κά σίγου­ρα θα σε κάνουν να σκε­φτείς τις καλο­και­ρι­νές σου δια­κο­πές και να νιώ­σεις πως είσαι ο του­ρί­στας και όχι ο «ντό­πιος».

Μάλι­στα υπάρ­χουν και όμορ­φα παγκά­κια όπου μπο­ρείς να καθί­σεις και να απο­λαύ­σεις ανε­νό­χλη­τος την θέα, ενώ αν είσαι τυχε­ρός εκεί παί­ζουν και χαλα­ρω­τι­κή μου­σι­κή «καλ­λι­τέ­χνες του δρό­μου», δημιουρ­γώ­ντας μία άκρως ρομα­ντι­κή ατμόσφαιρα.

Πειραϊκή

Από την άκρη της Πει­ραϊ­κής μέχρι πάνω, στον λόφο της Καστέλ­λας, ο περί­πα­τος εκεί θα ικα­νο­ποι­ή­σει και τους πιο απαιτητικούς.

Εχο­ντας φόντο τα βρά­χια της Πει­ραϊ­κής, τα γιοτ στην Μαρί­να Ζέας και τις παρα­δο­σια­κές ψαρο­τα­βέρ­νες, το μέρος ενδεί­κνυ­ται για να κάνεις περαν­τζά­δα τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες.

Η δια­δρο­μή δεν τελειώ­νει στην Πει­ραϊ­κή, αλλά συνε­χί­ζε­ται από το Πασα­λι­μά­νι με τις ωραί­ες καφε­τέ­ριες και τον ‑πλέ­ον- μεγά­λο πεζόδρομο.

Μέσα στα στενά του Ψυρρή

Το Ψυρ­ρή πρέ­πει να το περ­πα­τή­σεις βρά­δυ, για­τί τότε «σφύ­ζει» από ζωή. Μαγα­ζά­κια, μικρά στε­νά, μπα­ρά­κια και κρα­σά­δι­κα θα σου απο­σπά­σουν την προ­σο­χή και θα σε κάνουν να θέλεις να «ξεστρα­τί­σεις» από τον περί­πα­τό σου.

Αν πάλι σκο­πεύ­εις όντως να καθί­σεις κάπου, τότε πέρα­σε από την πλα­τεία Ηρώ­ων όπου έχει μαγα­ζιά με απί­θα­να γλυ­κά, όπως και την οδό Καραί­σκά­κη όπου εκεί βρί­σκε­ται το μαγα­ζί- στο­λί­δι Little Kook, το οποίο πρέ­πει να δεις ακό­μη κι αν δεν περά­σεις το κατώ­φλι του.

Εθνικός κήπος — Ζάππειο

Αν έχεις μικρά παι­διά ή κατοι­κί­διο, τότε η καλύ­τε­ρη επι­λο­γή είναι η δια­δρο­μή από τον Εθνι­κό Κήπο προς το Ζάππειο.

Ο εθνι­κός κήπος είναι μεγά­λος, κατα­πρά­σι­νος και βρί­σκε­ται στο κέντρο της Αθή­νας, πράγ­μα που σημαί­νει πως θα ευχα­ρι­στη­θείς να τρι­γυρ­νάς μέσα στα δέντρα.

Βέβαια αυτό που αξί­ζει περισ­σό­τε­ρο από όλα είναι τα κρυ­φά μονο­πά­τια που περ­νούν κάτω από θεό­ρα­τους κορ­μούς δέντρων και δίπλα από κατα­πρά­σι­να ξέφωτα.

KΠΣΙΝ

Ίσως από τους τοπ προ­ο­ρι­σμούς για περ­πά­τη­μα είναι πλέ­ον το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Μπο­ρείς να κάνεις πολ­λά πράγ­μα­τα, αλλά μία βόλ­τα δίπλα στο κανά­λι με θέα το επι­βλη­τι­κό κτί­ριο και μία περαν­τζά­δα στον κήπο με τα δεκά­δες είδη φυτών είναι οι δύο βασι­κές δια­δρο­μές που κάνουν οι περισσότεροι.

Βέβαια οι σχε­δόν καθη­με­ρι­νές δρα­στη­ριό­τη­τες που οργα­νώ­νει το ΚΠΣΙΝ μπο­ρεί να σε κάνουν να μεί­νεις παρα­πά­νω στις εγκα­τα­στά­σεις του.

Το ίδιο μπο­ρεί να συμ­βεί και με τις υπαί­θριες καντί­νες με σνακ από όπου μπο­ρείς να ανε­φο­δια­στείς τα πάντα, όπως και το cafe στην άκρη του κανα­λιού όπου μπο­ρείς να τσι­μπή­σεις κάτι αν έχεις κου­ρα­στεί από το πολύ περπάτημα.

Φωτο­γρα­φί­ες: Shutterstock

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή iefimerida
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων