Ο ΝΟ Βου­λιαγ­μέ­νης υπε­ρα­σπί­στη­κε την έδρα του με 10–7, απέ­να­ντι στον ΑΟ Παλαιού Φαλή­ρου, σε εξ ανα­βο­λής ανα­μέ­τρη­ση της 17ης αγω­νι­στι­κής για την Α1 υδα­το­σφαί­ρι­σης των Ανδρών. Με την επι­τυ­χία τους, οι γηπε­δού­χοι «αναρ­ρι­χή­θη­καν» και πάλι στη 2η θέση της κατάταξης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το ματς δεν διε­ξή­χθη το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το (23/2), καθώς στην περιο­χή του Λαι­μού έπνε­αν πολύ ισχυ­ροί άνε­μοι (μετα­κι­νού­σαν ακό­μη και τα τέρ­μα­τα) και οι διαι­τη­τές έκρι­ναν ότι θα μπο­ρού­σε να τεθεί σε κίν­δυ­νο η σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα των αθλητών.

Τα οκτά­λε­πτα: 2–0, 5–1, 1–1, 2–5

Οι συν­θέ­σεις:

ΝΟ Βου­λιαγ­μέ­νης (Χρβό­γιε Κόλια­νιν): Χρύ­σαν­θος, Μπά­σιτς 1, Καλο­γε­ρό­που­λος 1, Γκιου­βε­τσής 1, Κου­ρού­βα­νης, Γού­βης 1, Αφρου­δά­κης 1, Δήμου, Ποντι­κέ­ας, Καπε­τα­νά­κης, Τίγκας 3, Σολα­νά­κης 2, Χρι­στο­φο­ρί­δης, Στα­μέ­λος, Ανδρεάδης

ΑΟ Παλαιού Φαλή­ρου (Τεό Λορά­ντος): Κατσα­γού­νος Δ., Γωνιω­τά­κης, Γαρ­δί­κας, Αλα­φρα­γκής, Βιτέλ­λας 1, Τορά­κης, Τσο­λα­κού­δης 1, Ρομπό­που­λος, Αλε­ξί­ου, Τρού­λος 3, Ντε Σόου­ζα, Δήμου 2, Κατσα­γού­νος Γ., Μητράκης