- Διαφήμιση -

Νέα διεθνής διάκριση για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο πίνακας διεθνούς κατάταξης Quacquarelli Symonds (QS) εντάσσει για το έτος 2019 το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α) μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως

Μια ακό­μη μεγά­λη διε­θνής ανα­γνώ­ρι­ση για το Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών προ­στί­θε­ται στο κατά­λο­γο των δια­κρί­σε­ων του Ιδρύ­μα­τος σε παγκό­σμιο επί­πε­δο. Ο πίνα­κας διε­θνούς κατά­τα­ξης Quacquarelli Symonds (QS) εντάσ­σει για το έτος 2019 το Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών (Ο.Π.Α) μετα­ξύ των κορυ­φαί­ων πανε­πι­στη­μί­ων παγκο­σμί­ως στα επι­στη­μο­νι­κά πεδία που θερα­πεύ­ει και το κατα­τάσ­σει ως ακολούθως:

- Στο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο της Διοί­κη­σης Επι­χει­ρή­σε­ων (Business and Management Studies) το Ο.Π.Α κατα­τάσ­σε­ται στα κορυ­φαία 500 πανε­πι­στή­μια και μετα­ξύ των θέσε­ων 101–150 (το 2018 είχε κατα­τα­χθεί μετα­ξύ των θέσε­ων 151–200)

- Στο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο των Οικο­νο­μι­κών (Economics and Econometrics) το Ο.Π.Α κατα­τάσ­σε­ται  στα κορυ­φαία 500 πανε­πι­στή­μια και μετα­ξύ των θέσε­ων 151–200.

- Στο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο της Λογι­στι­κής και Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής (Accounting and Finance) το Ο.Π.Α  κατα­τάσ­σε­ται  στα κορυ­φαία 300 πανε­πι­στή­μια και μετα­ξύ των θέσε­ων 151–200.

- Στο επι­στη­μο­νι­κό πεδίο της  Επι­στή­μης των Υπο­λο­γι­στών και των Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των (Computer Science and Information Systems) το Ο.Π.Α κατα­τάσ­σε­ται  στα κορυ­φαία 600 πανε­πι­στή­μια και μετα­ξύ των θέσε­ων 351–400.

- Στην επι­στη­μο­νι­κή περιο­χή των Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών και της Διοί­κη­σης  (Social Science and Management) το Ο.Π.Α κατα­τάσ­σε­ται στην 302η  θέση μετα­ξύ των κορυ­φαί­ων 500ων πανεπιστημίων

Για τις παρα­πά­νω κατα­τά­ξεις λαμ­βά­νο­νται στοι­χεία από βιβλιο­γρα­φι­κή βάση επι­στη­μο­νι­κών δημο­σιεύ­σε­ων (Scopus) που αφο­ρούν στην ερευ­νη­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα που ανα­πτύσ­σε­ται από καθη­γη­τές και ερευ­νη­τές των αξιο­λο­γού­με­νων Πανε­πι­στη­μί­ων. Επί­σης, συνυ­πο­λο­γί­ζο­νται ο διε­θνής χαρα­κτή­ρας του Ιδρύ­μα­τος, και η φήμη του, τόσο στον χώρο της αγο­ράς, σύμ­φω­να με 42.000 από­ψεις διευ­θυ­ντών και στε­λε­χών επι­χει­ρή­σε­ων και οργα­νι­σμών, όσο και στον ακα­δη­μαϊ­κό χώρο με τη συμ­με­το­χή 83.000 ακα­δη­μαϊ­κών σε έρευ­να της QS.

«Το ακα­δη­μαϊ­κό κεφά­λαιο που έχει συσ­σω­ρεύ­σει το Ο.Π.Α στα 100 χρό­νια ζωής του ανα­γνω­ρί­ζε­ται διε­θνώς προς όφε­λος των απο­φοί­των του και της χώρας» δήλωε με αφορ­μή τα παρα­πά­νω ο πρύ­τα­νης του Ιδρύ­μα­τος Εμμ. Για­κου­μά­κης. «Οι δυνα­τό­τη­τες ανά­πτυ­ξης του Ο.Π.Α θα είναι ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρες αν οι συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας του Ιδρύ­μα­τος  κατα­στούν ανά­λο­γες με αυτές των ευρω­παϊ­κών πανε­πι­στη­μί­ων» κατέ­λη­ξε ο πρύ­τα­νης του Ιδρύματος.

 

Πηγή www.tanea.gr

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων