- Διαφήμιση -

Νέο υπερσύγχρονο γυμναστήριο του δήμου Αθηναίων στο Πολύγωνο ‑Με όργανα, ομαδικά και CrossFit [εικόνες]

Ένας μοντέρνος και λειτουργικός τριώροφος χώρος 550τ.μ., με σύγχρονα και αξιόπιστα όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης και αερόβιας άσκησης, όπου μπορείτε να γυμναστείτε με την καθοδήγηση εξειδικευμένων και έμπειρων καθηγητών φυσικής αγωγής δημιουργήθηκε από το δήμο Αθηναίων στο Πολύγωνο.

Ένας μοντέρ­νος και λει­τουρ­γι­κός τριώ­ρο­φος χώρος 550τ.μ., με σύγ­χρο­να και αξιό­πι­στα όργα­να μυϊ­κής ενδυ­νά­μω­σης και αερό­βιας άσκη­σης, όπου μπο­ρεί­τε να γυμνα­στεί­τε με την καθο­δή­γη­ση εξει­δι­κευ­μέ­νων και έμπει­ρων καθη­γη­τών φυσι­κής αγω­γής δημιουρ­γή­θη­κε από το δήμο Αθη­ναί­ων στο Πολύγωνο.

Ο συν­δυα­σμός σύγ­χρο­νου εξο­πλι­σμού και καταρ­τι­σμέ­νου προ­σω­πι­κού υπό­σχο­νται απο­τε­λέ­σμα­τα που θα ικα­νο­ποι­ή­σουν την κάθε ανάγκη.

Ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του δήμου Αθηναίων(ΟΠΑΝΔΑ) προ­χω­ρώ­ντας στον εκσυγ­χρο­νι­σμό των Γυμνα­στη­ρί­ων του, ξεκί­νη­σε ήδη τη λει­τουρ­γία του νέου υπερ­σύγ­χρο­νου και άρτια εξο­πλι­σμέ­νου δημο­τι­κού γυμνα­στη­ρί­ου στο Πολύ­γω­νο, επί της οδού Βρι­λησ­σού 1 και Γεωργαλά.

Εδω θα βρού­με σύγ­χρο­να και αξιό­πι­στα όργα­να μυϊ­κής ενδυ­νά­μω­σης και αερό­βιας άσκη­σης, αλλά και έμπει­ρους καθη­γη­τές φυσι­κής αγωγής

Γυμνα­στή­ριο δεν σημαί­νει μόνο εξο­πλι­σμό καρ­διαγ­γεια­κής άσκη­σης και βάρη, αλλά και ομα­δι­κά προ­γράμ­μα­τα όπως αερο­βι­κής γυμνα­στι­κής, pilates, yoga, CrossFit κ.ά, με τα οποία μπο­ρεί­τε να βελ­τιώ­σε­τε τη φυσι­κή σας κατάσταση.
Ένας χώρος άθλη­σης που θα καλύ­πτο­νται από­λυ­τα οι αυξη­μέ­νες αθλη­τι­κές ανά­γκες των δημο­τών της 7ης Δ.Κ. για «Άθλη­ση – Άσκη­ση – Σωμα­τι­κή ευρωστία».

Στο γυμνα­στή­ριο υπάρ­χουν υπερ­σύγ­χρο­να όργα­να αλλά και ομα­δι­κά προ­γράμ­μα­τα όπως αερο­βι­κής γυμνα­στι­κής, pilates, yoga, CrossFit

Το Γυμνα­στή­ριο στο Πολύ­γω­νο αντι­κα­θι­στά τη λει­τουρ­γία του γυμνα­στη­ρί­ου στην Ν. Φιλο­θέη, στην οδό Χατζή & Μαν­τζου­ρά­κη 16, του οποί­ου η λει­τουρ­γία έχει σταματήσει.

Η ανα­βάθ­μι­ση των Γυμνα­στη­ρί­ων εντάσ­σε­ται στην προ­σπά­θεια του ΟΠΑΝΔΑ να συμ­βάλ­λει στο γενι­κό­τε­ρο πρό­γραμ­μα του Δήμου Αθη­ναί­ων για μία καλύ­τε­ρη καθη­με­ρι­νό­τη­τα των κατοί­κων και των δημο­τών της πόλης. Ο τελι­κός στό­χος είναι να δια­θέ­τει στο άμε­σο μέλ­λον δέκα (10) σύγ­χρο­να δημο­τι­κά γυμνα­στή­ρια πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­να που θα καλύ­πτουν από­λυ­τα τις ανά­γκες για άθλη­ση των δημο­τών και στις επτά (7) Δημο­τι­κές Κοινότητες.

Τα δημο­τι­κά γυμνα­στή­ρια είναι πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­να για να καλύ­πτουν από­λυ­τα τις ανά­γκες για άθλη­ση των δημοτών

Δεί­τε ΕΔΩ όσα πρέ­πει να γνω­ρί­ζε­τε για την εγγρα­φή σας.

Διεύ­θυν­ση: Βρι­λησ­σού 1 και Γεωρ­γα­λά- Πολύ­γω­νο, τηλ.: 210 6917022
Ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας: Δευ­τέ­ρα – Παρα­σκευή 08:00 – 21:30, Σάβ­βα­το 09:00 – 14:00, Κυρια­κή κλειστά

Πηγή: Νέο υπερ­σύγ­χρο­νο γυμνα­στή­ριο του δήμου Αθη­ναί­ων στο Πολύ­γω­νο ‑Με όργα­να, ομα­δι­κά και CrossFit [εικό­νες] | iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή iefimerida.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων