- Διαφήμιση -

Μπάνκι στους οπαδούς της ΑΕΚ: Έτοιμοι για… επανάληψη την Κυριακή

Ο Λούκα Μπάνκι εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από τη νίκη της ΑΕΚ επί της Σαν Λορέντζο (64-86), έμεινε άφωνος με τους «κιτρινόμαυρους» οπαδούς κι έδωσε το... σύνθημα για επανάληψη, στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου (17/02, 23:00).

Ο Ιτα­λός κόουτς είπε αρχι­κά στην Συνέ­ντευ­ξη Τύπου: «Είμαι πολύ χαρού­με­νος για το πως προ­σέγ­γι­σαν οι παί­κτες μου το ματς, πνευ­μα­τι­κά, σωμα­τι­κά και τακτι­κά. Δεν ήταν εύκο­λο να βρού­με ενέρ­γεια απέ­να­ντι σε μια τόσο αθλη­τι­κή ομά­δα, αλλά οι παί­κτες μου έκα­ναν πολύ καλή δου­λειά. Χρη­σι­μο­ποί­η­σα και τους 12 παί­κτες στις πρώ­τες δύο περιό­δους. Πιστεύω πως αυτό σημαί­νει πολ­λά για την ομά­δα μας, οι 11 από αυτούς σκό­ρα­ραν από­ψε. Ήταν η σωστή προ­σέγ­γι­ση ενός τέτοιου αγώ­να. Η νίκη στον ημι­τε­λι­κό είναι ένα επι­τα­κτι­κό βήμα για να παί­ξου­με την Κυρια­κή για το τρόπαιο».

Για το κοι­νό της ΑΕΚ και πως επη­ρέ­α­σε την ομά­δα του, σχο­λί­α­σε: «Αυτή είναι η πρώ­τη μου σεζόν στην ΑΕΚ. Αντι­με­τω­πί­ζω αυτή την κατά­στα­ση για πρώ­τη φορά. Αυτό είναι μέρος της ταυ­τό­τη­τας της ΑΕΚ, ο τρό­πος με τον οποίο συμ­με­τέ­χουν οι οπα­δοί στον αγώ­να. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει πολύ περή­φα­νους και μας δίνει μεγα­λύ­τε­ρο κίνη­τρο να τους κάνου­με χαρού­με­νους. Οι Έλλη­νες είναι παντού, σαν τους Ιτα­λούς! Όπου και να πάμε, έχου­με οπα­δούς της ΑΕΚ να μας υπο­στη­ρί­ζουν. Φέτος, παί­ξα­με σε επτά πόλεις στην Ευρώ­πη, και ανε­ξαρ­τή­του προ­ο­ρι­σμού, ήταν εκεί κάθε φορά για να μας υπο­στη­ρί­ξουν! Είναι σαν μια γει­το­νιά της ΑΕΚ. Κάποιοι είναι από την Βρα­ζι­λία, κάποιοι από την Νότιο Αμε­ρι­κή, κάποιοι από την Ευρώ­πη, όχι απα­ραί­τη­τα από την Ελλά­δα. Είναι κάτι μονα­δι­κό και μοιά­ζει με την δική μου χώρα. Είμα­στε μετα­νά­στες και όταν βλέ­που­με την ΑΕΚ να παί­ζει, όποιο κι αν είναι το άθλη­μα, ο κόσμος θέλει να συμ­με­τέ­χει. Είμαι χαρού­με­νος, όταν είναι κι εκεί­νοι χαρούμενοι».

Για την άμυ­να, την στρα­τη­γι­κή του, τα 20 λάθη που ανά­γκα­σε την Σαν Λορέν­τζο και το ποσο­στό στα τρί­πο­ντα, υπο­στή­ρι­ξε: «Το είπα στους παί­κτες μου πριν το ματς: Είμα­στε εδώ για να κάνου­με τα ίδια πράγ­μα­τα, αυτά που είναι μέρος της ταυ­τό­τη­τάς μας, και να είμα­στε ενω­μέ­νοι. Κατα­λα­βαί­νεις πόσο καλά παί­ζεις, όταν βλέ­πεις την ομα­δι­κή προ­σπά­θεια στην άμυ­να και στην επί­θε­ση. Αμυ­ντι­κά, προ­σπα­θή­σα­με να επι­βάλ­λου­με το ρυθ­μό μας, να μην τρέ­ξει η Σαν Λορέν­τζο στο γήπε­δο και να μην πάρει ελεύ­θε­ρα σουτ, όπως συνη­θί­ζει να κάνει. Κάνα­με εξαι­ρε­τι­κή δου­λειά στους σου­τέρ τους, πιέ­σα­με στην μπά­λα. Δεν υπο­φέ­ρα­με πολύ από την δια­φο­ρά μεγέ­θους, ειδι­κά κάτω από την μπα­σκέ­τα. Επι­θε­τι­κά, οι 11 τάπες δεί­χνουν ότι δεν είχα­με την τέλεια επί­θε­ση. Βια­στή­κα­με και μετά κολ­λή­σα­με στο να προ­στα­τέ­ψου­με την ρακέ­τα. Πιστεύω πως μπο­ρού­με να κάνου­με καλύ­τε­ρη δου­λειά και θα είναι μια απο­στο­λή το επό­με­νο ματς».

Για το ποια ομά­δα θα ήθε­λε να βρει στον Τελι­κό, την Φλα­μέν­γκο ή τους Όστιν Σπερς, τόνι­σε: «Για να σας πω την αλή­θεια, δεν ξέρω πολ­λά για τις υπό­λοι­πες ομά­δες. Ξέρω παί­κτες, αλλά είδα­με πως οι Σπερς ήρθαν εδώ με δια­φο­ρε­τι­κό ρόστερ από αυτό που είχαν στην διάρ­κεια της G‑League, υπάρ­χουν μερι­κά ερω­τη­μα­τι­κά για το πως θα εμφα­νι­στεί αυτή η ομά­δα, για­τί υπάρ­χουν και άλλοι κανό­νες στο μπά­σκετ της FIBA. Από την άλλη, υπάρ­χει και η οικο­δέ­σποι­να ομά­δα, που θα έχει μαζί της τους Τορ­τσί­ντα, αν φτά­σουν στον τελι­κό. Ήμα­σταν έτοι­μοι για να αντι­με­τω­πί­σου­με τρεις πολύ καλές ομά­δες. Κάνα­με πολύ καλή δου­λειά και πιστεύω πως η ΑΕΚ θα είναι έτοι­μη για να εμφα­νι­στεί όπως κι από­ψε στον Τελι­κό, ανε­ξάρ­τη­τα από το ποιος θα είναι ο αντίπαλος».

Για το ότι πήρε 49 πόντους από τον πάγκο, δήλω­σε: «Μιλά­με μόνο την επί­θε­ση, όταν βλέ­που­με αριθ­μούς, αλλά οι παί­κτες μου έκα­ναν εξαι­ρε­τι­κή δου­λειά και στις δύο μεριές του παρ­κέ. Κρα­τή­σα­με το ίδιο επί­πε­δο επι­θε­τι­κό­τη­τας σε όλη την διάρ­κεια του ματς. Ξεμεί­να­με λίγο στην αρχή της τρί­της περιό­δου και η Σαν Λορέν­τζο σκό­ρα­ρε 28 πόντους. Είναι πολύ αυτό για ένα ματς σαν αυτό. Μιλά­με για ομά­δες που έχουν βάθος στο ρόστερ. Δεν είναι σωστό να μιλά­με για “πρώ­τα” και “δεύ­τε­ρα”, βασι­κούς και ανα­πλη­ρω­μα­τι­κούς. Είμαι ο τύπος του προ­πο­νη­τή που συνη­θί­ζει να κάνει ροτέι­σιον και είτε οι βασι­κοί, είτε οι ανα­πλη­ρω­μα­τι­κοί, ξέρουν πως πρέ­πει να είναι έτοι­μοι οποια­δή­πο­τε στιγ­μή για να προ­σεγ­γί­σουν το παι­χνί­δι σε κάθε θέση, αλλά με το ίδιο επί­πε­δο συγκέ­ντρω­σης κι ενέρ­γειας. Αυτό έγι­νε και από­ψε και πρέ­πει να είναι έτοι­μοι να το επα­να­λά­βουν την Κυρια­κή. Το να έχω 12 παί­κτες στο παρ­κέ ήδη από τα πρώ­τα 20 λεπτά, και οι 11 εξ’ αυτών να σκο­ρά­ρουν, είναι πολύ σημα­ντι­κό, όπως προ­α­νέ­φε­ρα. Ο μόνος που δεν σκό­ρα­ρε, ο Ξαν­θό­που­λος, έκα­νε τρο­με­ρή δου­λειά για να σκο­ρά­ρει η ομά­δα. Καλύ­τε­ρα να μην μιλάω για βασι­κούς και ανα­πλη­ρω­μα­τι­κούς, για­τί και οι 12 είναι στο ίδιο επίπεδο».

 

Πηγή enikos.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων