- Διαφήμιση -

Παναθηναϊκός: «Καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας, να βρει αποτελεσματικό τρόπο η Πολιτεία»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και καλώντας την Πολιτεία από την πλευρά της να πάρει τα μέτρα της.

Οι πρά­σι­νοι κατα­δι­κά­ζουν όσους, όπως ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά δεν σεβά­στη­καν τον κόπο των ποδο­σφαι­ρι­στών και του προ­πο­νη­τι­κού τιμ αλλά έστει­λε ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα προς την Πολιτεία.

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση αναφέρει:

Η ΠΑΕ Πανα­θη­ναϊ­κός κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα κάθε πρά­ξη βίας που έλα­βε χώρα από­ψε στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο και οδή­γη­σε στην ορι­στι­κή δια­κο­πή του ντέρ­μπι. Μια μικρή μειο­νό­τη­τα από τους 25.000 φιλά­θλους δεν σεβά­στη­κε τον κόπο των ποδο­σφαι­ρι­στών και του προ­πο­νη­τι­κού τιμ, όσο και την προ­σπά­θεια που γίνε­ται για την ανά­καμ­ψη της ομά­δας. Από την πλευ­ρά της διοί­κη­σης προ­έ­χει η από­λυ­τη κατα­δί­κη κάθε μορ­φής αθλη­τι­κής βίας. Όμως, θα πρέ­πει επι­τέ­λους η Πολι­τεία να δεί­ξει έμπρα­κτα ότι στέ­κε­ται απέ­να­ντι σε αυτά τα γεγο­νό­τα και να βρει απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο για την ορι­στι­κή πάτα­ξη της βίας στα γήπεδα.

 

Πηγή sdna.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων