- Διαφήμιση -

Πέθανε ο επιχειρηματίας άρτου Κωνσταντίνος Στεργίου

Με τα δύο του αδέλφια είχαν ιδρύσει τη «Στεργίου Ζαχαροπλαστική & Αρτοποιία»

Το πρωί της Δευ­τέ­ρας 4 Μαρ­τί­ου 2019 πέθα­νε σε ηλι­κία 79 ετών, ο πολύ γνω­στός επι­χει­ρη­μα­τί­ας Κων­στα­ντί­νος Δ. Στερ­γί­ου, δημιουρ­γός της ομώ­νυ­μης εται­ρί­ας αρτο­ποι­ί­ας και ζαχα­ρο­πλα­στι­κής, με πάνω από 5.000 σημεία πώλη­σης στην Ελλάδα.

Η κατα­γω­γή του Κων­στα­ντί­νου Στερ­γί­ου ήταν από το Κυρια­κο­χώ­ρι Φθιώ­τι­δας, μέρος που αγα­πού­σε και που επι­σκε­πτό­ταν πολύ συχνά για να απο­δρά­σει από την καθημερινότητα.

Τη θλι­βε­ρή είδη­ση μετέ­δω­σε ο γιος του Δημή­τρης Στερ­γί­ου, ενη­με­ρώ­νο­ντας και για την εξό­διο ακο­λου­θία η οποία θα τελε­στεί στον Ιερό Ναό του Αγί­ου Κοσμά του Αιτω­λού στην Νέα Φιλα­δέλ­φεια (περιο­χή Κόκ­κι­νου Μύλου) την Τρί­τη 5 Μαρ­τί­ου 2019 και ώρα 15:30.

Το βιογραφικό του

Ο Κων­στα­ντί­νος Στερ­γί­ου γεν­νή­θη­κε στις 2 Νοεμ­βρί­ου 1939 στο Κυρια­κο­χώ­ρι Φθιώ­τι­δος. Ήταν το τέταρ­το παι­δί της οικο­γέ­νειας του Δημη­τρί­ου Στερ­γί­ου. Τα παι­δι­κό του χρό­νια εν μέσω κατο­χής και εμφυ­λί­ου το έζη­σε στο χωριά. Απο­φοί­τη­σε από το Γυμνά­σιο Σπερ­χειά­δος και υπη­ρέ­τη­σε στην Αθή­να στο Στρα­τό Ξηράς, στο Σώμα Υλι­κού Πολέμου.

Καθώς γνώ­ρι­ζε τις δυσκο­λί­ες επι­βί­ω­σης στο χωριό, προ­τί­μη­σε να μεί­νει στην Αθή­να και συγκε­κρι­μέ­να στους Αμπε­λό­κη­πους, για να μάθει την τέχνη του σιδε­ρά. Εργά­στη­κε σαν βοη­θός σε πολ­λά έργα της περιο­χής (πολ­λά από αυτά υπάρ­χουν ακό­μα) και παράλ­λη­λα τα απο­γεύ­μα­τα έκα­νε δια­νο­μές ειδών ζαχα­ρο­πλα­στι­κής με τρί­κυ­κλο. Όμως μετά από ένα σοβα­ρό ατύ­χη­μα που είχε με αυτό, άλλα­ξαν τα σχέ­δια του, αφού πλέ­ον δεν μπο­ρού­σε να δου­λέ­ψει ως σιδε­ράς και συνερ­γά­στη­κε με τον μεγα­λύ­τε­ρο αδελ­φό του Γιώρ­γο για να δημιουρ­γή­σουν την εται­ρεία ειδών ζαχα­ρο­πλα­στι­κής «Αφοι Στερ­γί­ου» στην Πίν­δου 57 & Χάλ­κης στην Νέο Φιλα­δέλ­φεια, που εξε­λί­χθη­κε στην Ε. & Κ. Στερ­γί­ου & Σια Ο.Ε.. που λει­τουρ­γεί και σήμερα.

«Ένα χέρι το λυγί­ζεις, δύο μαζί δεν νικιού­νται» ήταν τα λόγια του πατέ­ρα του, που ακο­λού­θη­σε πιστά και ο ίδιος στην ζωή του εργα­ζό­με­νος σκλη­ρά μέχρι το 78 του έτη, όπου προ­βλή­μα­τα υγεί­ας τον υπο­χρέ­ω­σαν να απο­τρα­βη­χτεί από την 50ετή καθη­με­ρι­νή εργα­σία του.

Το Μάιο του 1973 παντρεύ­τη­κε την Ελι­σά­βετ Στα­θο­πού­λου και απέ­κτη­σαν δύο παι­διά τον Δημή­τρη και την Ελένη.

Εκτός από την Νέο Φιλα­δέλ­φεια που έζη­σε τα περισ­σό­τε­ρα χρό­νια της ζωής του, ποτέ δεν ξέχα­σε την μεγά­λη του αγά­πη για το χωριό του. Υπήρ­ξε ενερ­γό μέλος του Συλ­λό­γου Κυρια­κο­χω­ρι­τών από το 1965 και χρη­μα­το­δό­τη­σε την κατα­σκευή πολ­λών έργων υπο­δο­μής, υπο­στή­ρι­ξης και καλ­λω­πι­σμού στο χωριό. Λάτρευε την φύση, το βου­νά, τα αηδό­νια και με κάθε ευκαι­ρία ταξί­δευε στο χωριά για να περ­πα­τή­σει μέσα στο δάσος.

Με την δρά­ση του ενί­σχυ­σε συστη­μα­τι­κά φιλαν­θρω­πι­κά ιδρύ­μα­τα, εκκλη­σί­ες και μονές. Το τελευ­ταίο του ταξί­δι ήταν στα Ιερο­σό­λυ­μα. Απε­βί­ω­σε την Δευ­τέ­ρα 4 Μαρ­τί­ου 2019.

 

Πηγή www.ethnos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων