- Διαφήμιση -

ΥΠΕΣ: Παράνομες κρίθηκαν οι απεργίες έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων του Δημοσίου κατά της αξιολόγησης

Συγκε­κρι­μέ­να, το Πρω­το­δι­κείο, με τις ανω­τέ­ρω απο­φά­σεις, έκρι­νε ότι οι εξαγ­γελ­θεί­σες απερ­γί­ες είναι πολι­τι­κές απερ­γί­ες και κρί­νο­νται παρά­νο­μες, αφού επι­χει­ρούν ουσια­στι­κά να κατα­λύ­σουν το δικαί­ω­μα της πολι­τεια­κής εξου­σί­ας να νομο­θε­τεί, σε ζήτη­μα μάλι­στα που ανή­κει στην απο­κλει­στι­κή ρυθ­μι­στι­κή της εξου­σία. Περαι­τέ­ρω, έκρι­νε ότι οι εξαγ­γελ­θεί­σες απερ­γί­ες, δεδο­μέ­νου ότι αφο­ρούν σε απο­χές των υπαλ­λή­λων από κάθε ενέρ­γεια ή δια­δι­κα­σία που συν­δέ­ε­ται με τη δια­δι­κα­σία της αξιο­λό­γη­σης και στο­χο­θε­σί­ας του ν. 4940/2022 μέχρι το πέρας αυτής για την αξιο­λο­γι­κή περί­ο­δο 2023, είναι ως εκ τού­του καταχρηστικές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων