- Διαφήμιση -

Υποψηφιότητα-έκπληξη του Γιούρκα Σεϊταρίδη με τον Κώστα Μπακογιάννη

Το μέλος της «χρυσής« εθνικής ομάδας του 2004 στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.

Ένα πρό­σω­πο-έκπλη­ξη προ­σθέ­τει στο ψηφο­δέλ­τιό του που θα ανα­κοι­νω­θεί σήμε­ρα το από­γευ­μα στις 18:00 στο Μετς ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες του Reader.gr: πρό­κει­ται για τον άλλο­τε διε­θνή ποδο­σφαι­ρι­στή και μέλος της «χρυ­σής» εθνι­κής ομά­δας του 2014, τον Γιούρ­κα Σεϊταρίδη.

Ο κ. Σεϊ­τα­ρί­δης, ο οποί­ος ήταν το βασι­κό δεξί μπακ εκεί­νης της εθνι­κής ομά­δας που έγρα­ψε ιστο­ρία στα γήπε­δα της Πορ­το­γα­λί­ας, διέ­γρα­ψε μια λαμπρή καριέ­ρα ως ποδο­σφαι­ρι­στής: ξεκί­νη­σε από τον ΠΑΣ Γιάν­νε­να, πήρε μετα­γρα­φή για τον Πανα­θη­ναϊ­κό, από εκεί μετα­πή­δη­σε στην Πόρ­το, συνέ­χι­σε στις Ντι­να­μό Μόσχας και Ατλέ­τι­κο Μαδρί­της, προ­τού επι­στρέ­ψει για να κλεί­σει την καριέ­ρα του στον Παναθηναϊκό.

Έχο­ντας ως βάση την Αθή­να, ο πάντα χαμη­λών τόνων Γιούρ­κας Σεϊ­τα­ρί­δης δρα­στη­ριο­ποιεί­ται και επι­χει­ρη­μα­τι­κά στην πόλη, όντας συνι­διο­κτή­της του γνω­στού εστια­το­ρί­ου Moma. Η συμ­με­το­χή του στο ψηφο­δέλ­τιο του συν­δυα­σμού «Αθή­να Ψηλά» του Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη είναι η πρώ­τη του συμ­με­το­χή στην ενερ­γό πολι­τι­κή, ενώ και ο ίδιος είναι ένα από τα ελά­χι­στα τόσο λαμπε­ρά πρό­σω­πα του συν­δυα­σμού του υπο­ψη­φί­ου δημάρ­χου Αθηναίων.

Τέλος, κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες του Reader.gr, από τον ευρύ­τε­ρο αθλη­τι­κό χώρο, στο ψηφο­δέλ­τιο του Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη θα συμ­με­τά­σχει και ο γνω­στός αθλη­τι­κο­γρά­φος Παύ­λος Παπαδημητρίου.

 

Πηγή www.reader.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων