- Διαφήμιση -

Κώστας Μπακογιάννης: Η βία πρέπει να καταδικάζεται απ όπου κι αν προέρχεται

Τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας επισκέφθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης και συζήτησε με τα στελέχη της για όλα τα θέματα που αφορούν τον ρόλο της στη λειτουργία της πόλης.

Ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων ανα­φέρ­θη­κε  στο σχέ­διο για την ενί­σχυ­ση της ασφά­λειας στην Αθή­να με τον Δήμο να έχει συντο­νι­στι­κό ρόλο. «Έχου­με προ­τεί­νει στην  κατεύ­θυν­ση αυτή, τη δημιουρ­γία Ενιαί­ου Επι­χει­ρη­σια­κού Κέντρου με τη συμ­με­το­χή της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας , της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και όλων των εμπλε­κό­με­νων φορέ­ων. Από­φα­ση μας είναι να ενι­σχύ­σου­με τη Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία και να τη στη­ρί­ξου­με σε υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή (οχή­μα­τα, εξο­πλι­σμό κ.λ.π) αλλά και τεχνο­λο­γι­κά μέσα που θα κάνουν τη δου­λειά της πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή» τόνι­σε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Πρό­σθε­σε μάλι­στα  ότι  η λει­τουρ­γία της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας έχει κομ­βι­κή σημα­σία για την καθη­με­ρι­νό­τη­τα της  πόλης αλλά και την πολι­τι­κή προ­στα­σία   και για τον λόγο αυτό εκτός από την ενί­σχυ­ση της σε υλι­κά μέσα , χρειά­ζε­ται άμε­ση θεσμι­κή διεύ­ρυν­ση των αρμο­διο­τή­των της και θωρά­κι­ση των ανθρώ­πων της για να κάνουν καλύ­τε­ρα τη δου­λειά τους .

«Στη­ρί­ζου­με πολ­λά σε σας για μια πόλη που θα χαί­ρο­νται κάτοι­κοι και επι­σκέ­πτες. Γνω­ρί­ζου­με και εκτι­μά­με  το σημα­ντι­κό και πολύ­πλευ­ρο  έργο που  κάνε­τε καθη­με­ρι­νά παρά τις μεγά­λες δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζε­τε καθώς ο αριθ­μός των ανδρών και γυναι­κών που υπη­ρε­τούν είναι σημα­ντι­κά μειω­μέ­νος σε σχέ­ση με προη­γού­με­να χρό­νια. Στό­χος είναι η ανα­βάθ­μι­ση και η θεσμι­κή ενί­σχυ­ση  της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας της Αθή­νας που θα σημά­νει βελ­τί­ω­ση της καθη­με­ρι­νό­τη­τας των Αθη­ναί­ων και των επι­σκε­πτών της πόλης» ανέ­φε­ρε ο Κώστας Μπακογιάννης .

 

Πηγή www.zougla.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων