- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα ανέργων άνω των 45 — Αφορά σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα

ΟΑΕΔ- Όλες οι ειδήσεις: Πρόσκληση εγγραφής των παρόχων στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης κατάρτισης των εγγεγραµµένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, µε τουλάχιστον 6 µήνες ανεργίας, εξέδωσε ο Οργανισμός.

Αντι­κεί­µε­νο της δρά­σης απο­τε­λεί η παρο­χή υπη­ρε­σιών συνε­χι­ζό­µε­νηςεπαγ­γε­λµα­τι­κής κατάρ­τι­σης σε ανέρ­γους ηλι­κί­ας 45 ετών και άνω, εγγε­γρα­µµέ­νων στο µητρώο ανέρ­γων του ΚΠΑ2 Ελευ­σί­νας, κατοί­κων των ∆ήµων Ελευ­σί­νας, Ασπρο­πύρ­γου και Μάνδρας.

Οι παρε­χό­µε­νες υπη­ρε­σί­ες περι­λα­µβά­νουν κατάρ­τι­ση σε βασι­κές, ορι­ζό­ντιες και κάθε­τες δεξιό­τη­τες, καθώς επί­σης και πρα­κτι­κή άσκηση.

Ειδι­κό­τε­ρα, το πρό­γρα­µµα θα περι­λα­µβά­νει δρά­σεις επαγ­γε­λµα­τι­κής κατάρ­τι­σης, συνο­λι­κής διάρ­κειας µέχρι 600 ωρών:

Για ανα­βά­θµι­ση των ορι­ζό­ντιων ή/και των τεχνι­κών δεξιο­τή­των µε σκο­πό τη βελ­τί­ω­ση της από­δο­σης ή/και την εξει­δί­κευ­ση στο επάγγελµα/ειδικότητα που ασκούν

Για από­κτη­ση Ολο­κλη­ρω­µέ­νων τεχνι­κών δεξιο­τή­των για από­κτη­ση νέου επαγγέλµατος/ειδικότητας, καθώς και δρά­σεις επαγ­γε­λµα­τι­κής κατάρ­τι­σης συνο­λι­κής διάρ­κειας 120 ωρών

Επί­σης, προ­βλέ­πε­ται πιστο­ποί­η­ση των απο­κτη­θει­σών γνώ­σε­ων και δεξιο­τή­των, όπου υπάρ­ξουν σχε­τι­κά σχή­µα­τα πιστοποίησης

Τα επαγγέλµατα/ειδικότητες στα οποία θα καταρ­τι­στούν οι ωφε­λού­µε­νοι, στην παρού­σα φάση είναι τα εξής:

Υπάλ­λη­λος γρα­φεί­ου, Πωλη­τής Λια­νι­κού Εµπο­ρί­ου, Πωλη­τής Χον­δρι­κού Εµπορίου,
Απο­θη­κά­ριος, Εργά­της Απο­θή­κης, Φύλα­κας κτι­ρί­ων, Χει­ρι­στής Κλαρκ, Οδη­γός Βαρέ­ων Φορ­τη­γών, Μπου­φε­τζής, Σερβιτόρος.

Τα προ­γρά­µµα­τα κατάρ­τι­σης θα υλο­ποι­η­θούν από παρό­χους κατάρ­τι­σης που θα εκδη­λώ­σουν ενδια­φέ­ρον και θα εγγρα­φούν στοΜητρώο Παρό­χων.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων