- Διαφήμιση -

Υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων ο Γιώργος Καραμπελιάς

Την υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμπελιάς ως εκπρόσωπος της κίνησης «Άρδην».

Σύμ­φω­να με μήνυ­μα του Γιώρ­γου Καρα­μπε­λιά, απο­φά­σι­σαν «να παρου­σιά­σουν ένα ψηφο­δέλ­τιο στις εκλο­γές του Δήμου της Αθή­νας που να αντι­στρα­τεύ­ε­ται την παρακ­μή που πνί­γει τους Έλλη­νες, τόσο στην Αθή­να όσο και σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα, αντα­πο­κρί­νε­ται σε ένα σύνο­λο από ανά­γκες και παραδοχές.Είναι ανά­γκη να αρχί­σει να συγκρο­τεί­ται και στο πολι­τι­κό πεδίο μία πρό­τα­ση που να αντι­στρα­τεύ­ε­ται τον κυρί­αρ­χο εθνο­μη­δε­νι­σμό και καθε­στω­τι­σμό», ανα­φέ­ρει το μήνυμα.

«Παράλ­λη­λα να μην επι­τρέ­πει σε φασι­στι­κές, φασί­ζου­σες και πατρι­δο­κα­πη­λι­κές αντι­λή­ψεις να μονο­πω­λούν τα πατριω­τι­κά αισθή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού. Αυτό που έγι­νε μέσα από τον μεγά­λο πατριω­τι­κό ξεση­κω­μό και την καθο­λι­κή ενα­ντί­ω­ση στη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών θα πρέ­πει να αρχί­σει να παίρ­νει σάρ­κα και οστά και στο πολι­τι­κό πεδίο, παρά τον πόλε­μο που θα εξα­πο­λύ­σουν για να το εμπο­δί­σουν ή να το συκο­φα­ντή­σουν όλα τα εγχώ­ρια και ξένα συνα­σπι­σμέ­να συμφέροντα».

 

Πηγή neaselida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων