- Διαφήμιση -

Μπακογιάννης: Ο Δήμος Αθηναίων έχει καλούς ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε

«Ο συνδυασμός μας θα είναι μια συμμαχία από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους»

«Ο Δήμος έχει σήμε­ρα καλούς ανθρώ­πους, με τους οποί­ους θα πρέ­πει να συνερ­γα­στού­με και να δου­λέ­ψου­με και πάνω στους οποί­ους θα πρέ­πει να επεν­δύ­σου­με», δήλω­σε ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης σε συνέ­ντευ­ξή που παρα­χώ­ρη­σε στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό «ΣΚΑΪ».

Ο υπο­ψή­φιος Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων στις προ­σε­χείς δημο­τι­κές εκλο­γές πρό­σθε­σε: «Προ­φα­νώς ο εργα­ζό­με­νος και ως στέ­λε­χος θα πρέ­πει να αισθαν­θεί ότι είναι κομ­μά­τι της λύσης και όχι κομ­μά­τι του προ­βλή­μα­τος, ότι κανείς δεν τον  υπο­τι­μά, ότι έχει το σεβα­σμό και βεβαί­ως να αισθαν­θεί επί­σης ότι πέρα από δικαιώ­μα­τα έχει και  υποχρεώσεις».

Ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης μιλώ­ντας για τον συν­δυα­σμό «Αθή­να Ψηλά» και τους υπο­ψή­φιους δημο­τι­κούς και δια­με­ρι­σμα­τι­κούς συμ­βού­λους οι οποί­οι θα παρου­σια­στούν σύντο­μα, δήλω­σε: «Είναι μία συμ­μα­χία δια­φο­ρε­τι­κή. Μια συμ­μα­χία ανθρώ­πων που προ­έρ­χο­νται από δια­φο­ρε­τι­κούς πολι­τι­κούς χώρους, που έχου­νε δια­φο­ρε­τι­κές ιδε­ο­λο­γι­κές αφε­τη­ρί­ες, που τους ενώ­νει όμως ένα κοι­νό όρα­μα και ένας κοι­νός προ­ο­ρι­σμός, να ανε­βά­σουν την Αθή­να ψηλά».

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων