- Διαφήμιση -

Βουλγαράκης υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων — Πλήγμα στη γαλάζια πολυκατοικία

«Αθήνα και πάλι Αθήνα» λέει ο Γιώργος Βουλγαράκης προαναγγέλοντας την υποψηφιότητά του για τον Δήμο της Αθήνας.

Ανέ­βα­σε μάλι­στα στο Facebook σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση με Video και φωτο­γρα­φί­ες του:

Έχω μια πόλη στην καρ­διά μου!Είμαι περή­φα­νος για την ιστο­ρία της.Θυμάμαι και ανα­πο­λώ πολ­λές φορές, τις φωτει­νές στιγ­μές της.Την έχω ζήσει στους Ολυ­μπια­κούς Αγώνες.Ξέρω τις δυνα­τό­τη­τές της αλλά και βιώ­νω τις αδυ­να­μί­ες της.Τη βλέ­πω εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νη και πληγωμένη.Ακούω τα για­τί των ανθρώ­πων της.Την έχω ονει­ρευ­τεί στην προ­ο­πτι­κή της καθα­ρή, ασφα­λή, φιλι­κή, σύγ­χρο­νη και φωτει­νή. Για αυτό το όρα­μα, έχω το σχέ­διο και θέλω να γίνει πραγματικότητα.Έχω την Αθή­να στην καρ­διά μου και για αυτή την Αθή­να αξί­ζει να αγωνιστούμε!ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΘΗΝΑ.

Το ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας είχε προ­α­ναγ­γεί­λει την υπο­ψη­φιό­τη­τά του και τελι­κά την έκα­νε πρά­ξη γεγο­νός που προ­κα­λεί έναν ακό­μη πονο­κέ­φα­λο στον Κυριά­κο Μητσοτάκη.

Ο κ. Βουλ­γα­ρά­κης θα βρε­θεί αντί­πα­λος με τον Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη που ασχέ­τως πώς προ­ω­θεί την δική του υπο­ψη­φιό­τη­τα πρι­μο­δο­τεί­ται από τη Νέα Δημο­κρα­τία. Το θέμα είναι ότι προ­φα­νώς υπάρ­χει μια ΝΔ του Κυριά­κου και μια ΝΔ παρα­δο­σια­κών δεξιών που δεν αντέ­χει την ακρο­δε­ξιά κατρα­κύ­λα του σημε­ρι­νού προ­έ­δρου της ΝΔ. Μπερ­δέ­μα­τα λοι­πόν και πονο­κέ­φα­λος στην Πειραιώς!

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΘΗΝΑ

Έχω μια πόλη στην καρ­διά μου!Είμαι περή­φα­νος για την ιστο­ρία της.Θυμάμαι και ανα­πο­λώ πολ­λές φορές, τις φωτει­νές στιγ­μές της.Την έχω ζήσει στους Ολυ­μπια­κούς Αγώνες.Ξέρω τις δυνα­τό­τη­τές της αλλά και βιώ­νω τις αδυ­να­μί­ες της.Τη βλέ­πω εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νη και πληγωμένη.Ακούω τα για­τί των ανθρώ­πων της.Την έχω ονει­ρευ­τεί στην προ­ο­πτι­κή της καθα­ρή, ασφα­λή, φιλι­κή, σύγ­χρο­νη και φωτει­νή. Για αυτό το όρα­μα, έχω το σχέ­διο και θέλω να γίνει πραγματικότητα.Έχω την Αθή­να στην καρ­διά μου και για αυτή την Αθή­να αξί­ζει να αγωνιστούμε!ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΘΗΝΑ.Μάθετε περισ­σό­τε­ρα: bit.ly/george_voulgarakis#AthinaKaiPaliAthina #Αθή­να

Δημο­σιεύ­τη­κε από Γιώρ­γος Βουλ­γα­ρά­κης στις Τρί­τη, 12 Μαρ­τί­ου 2019

 

 

Πηγή www.documentonews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων