- Διαφήμιση -

Ανοιξε το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στην Αθήνα – Ωρες λειτουργίας, απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ανοιχτό από σήμερα θα είναι το Κεντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στην Αθήνα.

Συγκε­κρι­μέ­να, το Κεντρι­κό Γρα­φείο Κτη­μα­το­γρά­φη­σης στε­γά­ζε­ται στα Ολυ­μπια­κά Ακί­νη­τα Γαλα­τσί­ου, στη Λεω­φό­ρο Βεΐ­κου 137 στο Γαλά­τσι, και εξυ­πη­ρε­τεί 32 περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες της χώρας και περισ­σό­τε­ρους από 3.000 προ­κα­πο­δι­στρια­κούς ΟΤΑ.

Το Κεντρι­κό Γρα­φείο Κτη­μα­το­γρά­φη­σης θα λει­τουρ­γεί καθ’ όλη τη διάρ­κεια της συλ­λο­γής δηλώσεων.

Οι πολί­τες, λοι­πόν, θα έχουν την ευκαι­ρία να πλη­ρο­φο­ρη­θούν στο Κεντρι­κό Γρα­φείο Κτη­μα­το­γρά­φη­σης σε ότι αφο­ρά τη δια­δι­κα­σία δήλω­σης της ακί­νη­της περιου­σί­ας τους, τα απα­ραί­τη­τα δικαιο­λο­γη­τι­κά, τις προ­θε­σμί­ες ανά περιο­χή, τους τρό­πους εντο­πι­σμού του ακι­νή­του τους μέσω των εφαρ­μο­γών του Ελλη­νι­κού Κτη­μα­το­λο­γί­ου, τα τέλη κτη­μα­το­γρά­φη­σης και ό,τι άλλο χρεια­στεί για την ορθή υπο­βο­λή της δήλω­σης ιδιο­κτη­σί­ας τους.

Επί­σης, οι πολί­τες θα μπο­ρούν να εντο­πί­σουν τα ακί­νη­τά τους στους ψηφια­κούς χάρ­τες του Κτη­μα­το­λο­γί­ου και να υπο­βά­λουν τη δήλω­ση ιδιο­κτη­σί­ας τους.

Τι ώρες θα λει­τουρ­γεί το Κεντρι­κό Γρα­φείο Κτηματογράφησης

Το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας του Κεντρι­κού Γρα­φεί­ου Κτη­μα­το­γρά­φη­σης είναι από Δευ­τέ­ρα έως Παρα­σκευή από τις 08.00–16.00, ενώ την Τετάρ­τη θα λει­τουρ­γεί με διευ­ρυ­μέ­νο ωρά­ριο, από τις 08.00 έως 20.00, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νει και τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες ή υπαλ­λή­λους του ιδιω­τι­κού τομέα.

Τι δικαιο­λο­γη­τι­κά απαιτούνται

Τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που απαι­τεί­ται να έχει μαζί του ο πολί­της είναι απλά φωτο­α­ντί­γρα­φα του τίτλου ιδιο­κτη­σί­ας (πχ. συμ­βό­λαιο), του πιστο­ποι­η­τι­κού μετα­γρα­φής, του τοπο­γρα­φι­κού (εάν υπάρ­χει), του Δελ­τί­ου Αστυ­νο­μι­κής Ταυ­τό­τη­τας ή του Δια­βα­τη­ρί­ου, καθώς και εγγρά­φου με τον ΑΦΜ του (πχ. εκκα­θα­ρι­στι­κό εφο­ρί­ας, λογα­ρια­σμός ΔΕΗ).

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως, βάσει νομο­θε­σί­ας, όσο ακί­νη­τα δε δηλω­θούν στο Κτη­μα­το­λό­γιο,θα χαρα­κτη­ρι­στούν ως «αγνώ­στου ιδιο­κτή­τη» και θα περιέλ­θουν στο Δημόσιο.

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων