- Διαφήμιση -

Εκπέμπουν S.O.S. 83 κάτοικοι στα Αναφιώτικα: Γλιτώστε μας από αυτούς που κάνουν παρκούρ στις σκεπές μας

Εκπέμπουν SOS οι κάτοικοι στην ιστορική, αγαπητή και πανέμορφη συνοικία που βρίσκεται πάνω στον βράχο της Ακρόπολης, στα Αναφιώτικα.

Συγκε­κρι­μέ­να, 83 κάτοι­κοι από τα Ανα­φιώ­τι­κα μέσω υπο­μνή­μα­τος, εκπέ­μπουν SOS για την συνοι­κία τους, ανα­φέ­ρο­ντας όλα τα προ­βλή­μα­τα με τα οποία έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι καθη­με­ρι­νά και τα οποία σχε­τί­ζο­νται με την φασα­ρία που κάνουν οι «επι­σκέ­πτες», την καθα­ριό­τη­τα, την κυκλο­φο­ρια­κή συμ­φό­ρη­ση, την παρα­βα­τι­κό­τη­τα, κ.α.

Εκπρό­σω­ποι των κατοί­κων σύμ­φω­να με το «Εθνος» θα βρε­θούν αύριο Πέµπτη στο ∆ηµο­τι­κό Συµβού­λιο της συνοι­κί­ας, ώστε να περι­γρά­ψουν τα διά­φο­ρα σκη­νι­κά που δυσκο­λεύ­ουν την δια­βί­ω­ση τους στον οικι­σμό και να ζητή­σουν λύσεις.

Τα αιτή­μα­τά των κατοί­κων στα Αναφιώτικα:

Να περ­νούν του­λά­χι­στον δύο φορές την ηµέ­ρα οδοκαθαριστές.

Απο­ψί­λω­ση από χόρ­τα και απο­κλά­δω­ση δέντρων διό­τι προ­κα­λού­νται συχνά κατα­στρο­φές όταν φυσά δυνα­τός άνεµος.

Συντή­ρη­ση των µονο­πα­τιών και των πλατωµάτων.

Να τοπο­θε­τη­θούν καλα­θά­κια για σκου­πί­δια, κρου­νοί για πυρό­σβε­ση, βρύ­σες για πότι­σµα, παγκά­κια, ταµπέλες.

Και­νούρ­για και πρό­σθε­τα σώµα­τα ηλε­κτρο­φω­τι­σµού, διό­τι µε την πρώ­τη βρο­χή προ­κα­λού­νται συνε­χείς δια­κο­πές ρεύ­µα­τος, πολ­λές φορές γενι­κή συσκό­τι­ση για µέρες.

Παρέ­µβα­ση προς ∆Ε∆∆ΗΕ, διό­τι η ηλε­κτρο­δό­τη­ση γίνε­ται µετά το 2005 µε ενα­έ­ρια καλώ­δια που προ­κει­µέ­νου να στη­ρι­χθούν «αγκα­λιά­ζουν δέντρα και σπί­τια» ή «βυθί­ζο­νται απρο­στά­τευ­τα στο δάπε­δο κοι­νό­χρη­στου δρόµου».

Συνε­χή αστυ­νό­µευ­ση ώστε να ελα­χι­στο­ποι­η­θούν «οι ληστεί­ες, οι διαρ­ρή­ξεις, οι επι­θέ­σεις µε απει­λή και µαχαι­ριών» και να αντι­µε­τω­πι­στούν νεα­ροί «υπό την επή­ρεια ναρ­κω­τι­κών ή αλκο­όλ που ευθυ­µώ­ντας εκσφεν­δο­νί­ζουν πέτρες και µπου­κά­λια τα οποία σπά­νε στις αυλές» και άλλοι που «ρεµβά­ζουν ή κάνουν παρ­κούρ στα κερα­µί­δια και στα ταρα­τσά­κια όλο το 24ωρο».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων