- Διαφήμιση -

Τροχήλατες βαλίτσες στη Βουλή, καυτές συνομιλίες υπουργών κι ένα ηθικό πλεονέκτημα που έχει γίνει κουρέλι

Τα «Παραπολιτικά» αποκαλύπτουν μια βαλίτσα μεταφέρεται στο πρωθυπουργικό γραφείο σε μια περίοδο που το Μακεδονικό παίρνει φωτιά. Ενας κακοπροαίρετος θα έκανε πολλούς συνειρμούς. Το ίδιο κι όταν δύο κορυφαίοι υπουργοί συνομιλούν και κάνουν σχέδια για business

Με το ηθι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα ανά χεί­ρας και σε κάθε δρα­στη­ριό­τη­τα, ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και η παρέα του Μαξί­μου κατα­κε­ραυ­νώ­νουν τους πάντες. Ελα όμως, που έρχο­νται τα «Παρα­πο­λι­τι­κά» για να αντι­στρέ­ψουν την εικό­να μιας κυβέρ­νη­σης που έχτι­σε αλλιώς το μύθο της κι αλλιώς της βγαί­νει τώρα.

Παλιά μιλού­σαν για προ­δο­σί­ες, για γερ­μα­νο­τσο­λιά­δες και για προ­σκυ­νη­μέ­νους. Τώρα αυτό που «που­λά­ει» είναι το παλιό πολι­τι­κό σύστη­μα, οι διε­φθαρ­μέ­νοι, αυτοί που «τα πήραν», οι ανή­θι­κοι που δωρο­δο­κή­θη­καν με… τρο­χή­λα­τες βαλί­τσες ακό­μη και μέσα στο Μέγα­ρο Μαξί­μου. Κάτι που

Χωρίς απο­δεί­ξεις βέβαια καθώς ο Γκαί­μπελς έχει εγκα­τα­στα­θεί μόνι­μα υπό­γεια της Ηρώ­δου Αττι­κού και χτυ­πά­ει κατά βούληση.

Ούτε καν χωρίς φωτο­γρα­φί­ες ή ηχη­τι­κά που να απο­δει­κνύ­ουν ότι κάποιος «τα άρπαξε».

Όμως, τα γνω­στά χαλ­κεία, σε συνερ­γα­σία με τα troll των 0,60 ευρώ έχουν στή­σει ένα «συστη­μα­τά­κι» που συκο­φα­ντεί, απει­λεί κι εκβιάζει.

Από την άλλη, τι γίνε­ται στην περί­πτω­ση που για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπο­ρού­σε να ισχυ­ρι­στεί κάποιος τα ίδια; Και μάλι­στα έχο­ντας φωτο­γρα­φί­ες που θα μπο­ρού­σαν να προ­κα­λέ­σουν συνειρ­μούς και να εξυ­φά­νουν σενάρια;

Βλέ­που­με π.χ. ότι η εφη­με­ρί­δα «Παρα­πο­λι­τι­κά» και η στή­λη Secret δημο­σιεύ­ει σήμε­ρα Σάβ­βα­το φωτο­γρα­φί­ες (δεί­τε πιο κάτω) μέσα από τη Βου­λή. Είναι κάποιος που σέρ­νει μια τρο­χή­λα­τη βαλί­τσα και εισέρ­χε­ται στο γρα­φείο του πρωθυπουργού.

Δεν θα μπο­ρού­σε κάποιος με την άνε­ση που έχουν σήμε­ρα οι Συρι­ζαί­οι, να ενο­χο­ποι­ή­σει και τον…κομιστή της βαλί­τσας και το πρω­θυ­πουρ­γι­κό περι­βάλ­λον; Δεν θα μπο­ρού­σε να κατη­γο­ρή­σει την κυβέρ­νη­ση ότι βαλί­τσες με… άγνω­στο περιε­χό­με­νο πάνε κι έρχο­νται και μάλι­στα στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο; Κάπως έτσι δεν λασπο­λο­γεί η κυβέρ­νη­ση τα τελευ­ταία τέσ­σε­ρα χρόνια;

Κάπως έτσι δεν κατη­γο­ρεί πολι­τι­κούς της αντι­πά­λους ότι «τα αρπά­ζουν», ότι τους τα δίνουν σε τρο­χή­λα­τες βαλί­τσες; Η υπό­θε­ση της Novartis με τις 3.000 σελί­δες πόρι­σμα κάπως έτσι δεν έχει στη­θεί; Με κου­κου­λο­φό­ρους μάρ­τυ­ρες που είδαν κι άκου­σαν κάποιον να μπαί­νει στο Μαξί­μου με βαλίτσα;

Ενας κακο­προ­αί­ρε­τος άνθρω­πος δεν θα μπο­ρού­σε να ισχυ­ρι­στεί ότι και η βαλί­τσα που μπαί­νει στο γρα­φείο του πρω­θυ­πουρ­γού στη Βου­λή δεν περιέ­χει… σωβρα­κο­φα­νέ­λες αλλά δεσμί­δες με λεφτά;

Και προ­σέξ­τε. Δεν είναι μια περί­ο­δος χαλα­ρή, που δεν έχει θέμα­τα και που δεν θα μπο­ρού­σε κανείς να βρει δικαιο­λο­γία για να πάρει λεφτά ένας πολιτικός.

Είναι Μάρ­τιος του 2018, ένα χρό­νο πριν όταν η υπό­θε­ση του «Μακε­δο­νι­κού» έχει αρχί­σει να παίρ­νει φωτιά.

Βαλίτσες και «Μακεδονικό»

Ηταν τότε που έμπαι­ναν οι βάσεις για να έρθει λίγους μήνες μετά η συμ­φω­νία των Πρε­σπών αλλά και τότε που κρυ­φά η ΔΕΗ κάνει δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την αγο­ρά εται­ρεί­ας ηλε­κτρι­σμού στα Σκό­πια, με τα λεφτά να μπαί­νουν σε προ­σω­πι­κό λογα­ρια­σμό φίλου του πρω­θυ­πουρ­γού Ζόραν Ζάεφ.

Για­τί λοι­πόν να μην εικά­σει κανείς ότι οι τρο­χή­λα­τες βαλί­τσες πάνε κι έρχο­νται και συν­δέ­ο­νται με την υπό­θε­ση του «Μακε­δο­νι­κού;» Διό­τι αν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Γκαί­μπελς του Μαξί­μου είναι οι πρώ­τοι που έστη­σαν τη «φάμπρι­κα» των σκαν­δά­λων ρίχνο­ντας λάσπη στον ανε­μι­στή­ρα, τότε θα πρέ­πει να δεχθούν κι αυτοί ότι πολ­λά μπο­ρούν να κρύ­βουν οι βαλί­τσες στο γρα­φείο του πρωθυπουργού.

Οι υπουργοί

Και μιας και μιλά­με για ηθι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα και υπουρ­γούς που είναι «καθα­ροί», άρα­γε τι να κρύ­βει εκεί­νο το μυστι­κό DVD που φέρε­ται να έχει στα χέρια του μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ας και απει­λεί να τινά­ξει το πολι­τι­κό σύστη­μα στον αέρα; Η εφη­με­ρί­δα «Καρ­φί του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» έχει ρεπορ­τάζ για καυ­τή συνο­μι­λία μετα­ξύ δύο κορυ­φαί­ων υπουρ­γών, με συμ­με­το­χή και συζύ­γου ενός εξ αυτών. Μια συνο­μι­λία που έχει πολ­λά κι ενδια­φέ­ρο­ντα για… μπίζ­νες στα χρό­νια του ΣΥΡΙΖΑ.

Ασφα­λώς το τεκ­μή­ριο της αθω­ό­τη­τας είναι κυρί­αρ­χο στον δυτι­κό πολι­τι­σμό. Εκτός κι αν μιλά­με για πολι­τι­κούς αντι­πά­λους του Τσί­πρα. Εκεί είναι όλοι ένο­χοι, συκο­φα­ντού­νται, σπι­λώ­νο­νται οι οικο­γέ­νειές τους και διώ­κο­νται απλά και μόνο διό­τι π.χ. δύο τύποι έβα­λαν κου­κού­λες και λένε αυτά που τους είπαν ότι πρέ­πει να πουν.

Αν όμως το DVD με τις συνο­μι­λί­ες των υπουρ­γών έχει πολ­λά κι ενδια­φέ­ρο­ντα, για να δού­με που θα κρυ­φτούν όλοι αυτοί που έχουν κάνει το ηθι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα σημαία αλλά που κατά βάθος είναι κου­ρε­λό­χαρ­το σε μια κυβέρ­νη­ση – κουρελού.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων