- Διαφήμιση -

Κλειστοί δρόμοι στα Νότια Προάστια την Κυριακή

λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας

Στην ενη­μέ­ρω­ση πως θα κλεί­σουν δρό­μοι την Κυρια­κή, 3 Μαρ­τί­ου, στα Νότια Προ­ά­στια λόγω της διε­ξα­γω­γής του 42ου Αγώ­να Δρό­μου Υγεί­ας Αθή­νας, προ­χώ­ρη­σε η Τροχαία.

Μάλι­στα για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση των οδη­γών και την απο­τρο­πή τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των, προ­χώ­ρη­σε σε ανα­λυ­τι­κές οδη­γί­ες σχε­τι­κά με το ποιοι δρό­μοι θα παρα­μεί­νουν κλει­στοί και τόνι­σε πώς θα πρέ­πει να μετα­κι­νού­νται οι οδηγοί.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, κατά τις ώρες 08.30΄ έως 13.30, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή και στα­δια­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στις παρα­κά­τω οδούς και λεω­φό­ρους των Δήμων Αργυ­ρού­πο­λης — Ελλη­νι­κού, Γλυ­φά­δας και Βάρης – Βού­λας – Βου­λιαγ­μέ­νης ως εξής:

- Δεξιά λωρί­δα κυκλο­φο­ρί­ας της Λ. Ποσει­δώ­νος, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Γλυ­φά­δα, στο τμή­μα της μετα­ξύ της εισό­δου Ε.Α.Κ.Ν. Αγί­ου Κοσμά και της οδού Ευρυάλης.

- Οδός Ευρυά­λης, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Ποσει­δώ­νος και της οδού Δια­δό­χου Παύλου.

- Οδός Δια­δό­χου Παύ­λου, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ευρυά­λης και Γρ. Λαμπράκη.

- Δεξιά λωρί­δα της Λ. Ποσει­δώ­νος, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Βού­λα, στο τμή­μα τους μετα­ξύ της οδού Γρ. Λαμπρά­κη και της Πλ. Κρήτης.

- Δεξιά λωρί­δα της Λ. Κ. Καρα­μαν­λή, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Βου­λιαγ­μέ­νη, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Πλ. Κρή­της και της οδού Ακτής.

- Οδός Ακτής-Ηλί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Κ. Καρα­μαν­λή και της οδού Κρόνου.

- Οδός Γρ. Λαμπρά­κη, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Κρό­νου και Καβουρίου.

- Οδός Καβου­ρί­ου, στο τμή­μα της από την οδό Λαμπρά­κη έως το τέλος αυτής (θάλασ­σα).

Η Τρο­χαία παρα­κα­λεί τους οδη­γούς των οχη­μά­των, για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους και την απο­τρο­πή τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά την διέ­λευ­σή τους από τα παρα­πά­νω σημεία και να ακο­λου­θούν την υπάρ­χου­σα οδι­κή σήμαν­ση και τις υπο­δεί­ξεις των τροχονόμων.

 

Πηγή topontiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων