- Διαφήμιση -

Τριπλό «προεκλογικό» χτύπημα σε ένα νομοσχέδιο από το υπ. Εσωτερικών

Ερωτήματα από την σκοπιμότητα για το «πράσινο φως» στο πάρτι προσλήψεων στους δήμους - Διάταξη και για την ταχύτερη απονομή ιθαγένειας - Ιδρύουν και διαδικτυακή «πολιτοφυλακή»

Την έναρ­ξη πάρ­τι προ­ε­κλο­γι­κών προ­σλή­ψε­ων σε δήμους και περι­φέ­ρειες κηρύσ­σει το πολυ­νο­μο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών αίρο­ντας κάθε περιο­ρι­σμό που απέ­τρε­πε τους άρχο­ντες της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης να προ­χω­ρούν σε μαζι­κούς διο­ρι­σμούς προ­κει­μέ­νου να ενι­σχύ­σουν τον προ­ε­κλο­γι­κό τους αγώ­να.

Οι προ­ω­θού­με­νες δια­τά­ξεις προ­κα­λούν ερω­τη­μα­τι­κά για το αν η κυβέρ­νη­ση με την συγκε­κρι­μέ­νη «εξυ­πη­ρέ­τη­ση» επι­χει­ρεί να πετύ­χει την στή­ρι­ξη ή την ουδε­τε­ρό­τη­τα των δημάρ­χων και των περι­φε­ρειαρ­χών στην περί­πτω­ση που οι εθνι­κές εκλο­γές συμπέ­σουν χρο­νι­κά με τις αυτοδιοικητικές.

Επι­προ­σθέ­τως, στο ίδιο πολυ­νο­μο­σχέ­διο εντο­πί­ζο­νται δια­τά­ξεις για την επι­τά­χυν­ση από­δο­σης ιθα­γέ­νειας .Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πριν από λόγες ημέ­ρες ο Αλέ­ξης Τσί­πρας στην συζή­τη­ση που διε­ξή­χθη στην Βου­λή για την αντι­με­τώ­πι­ση του δημο­γρα­φι­κού και της υπο­γεν­νη­τι­κό­τη­τας υπο­στή­ρι­ξε την ενσω­μά­τω­ση μετα­να­στών και απευ­θυ­νό­με­νος στην αντι­πο­λί­τευ­ση σημείωσε 

«Μας κατη­γο­ρεί­τε ότι έχου­με σχέ­διο να αλώ­σου­με το εκλο­γι­κό σώμα, θεω­ρώ­ντας a priori ότι αυτοί οι άνθρω­ποι που μπαί­νουν και εντάσ­σο­νται στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία ‑σαν τον Αντε­το­κούν­μπο δηλα­δή- δεν πρό­κει­ται να σας ψηφίσουν».

Προ­βλη­μα­τι­σμό προ­κα­λούν και οι δια­τά­ξεις του τελευ­ταί­ου κεφα­λαί­ου του πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου καθώς μετα­ξύ αλλων προ­βλέ­πε­ται η δημιουρ­γία κρα­τι­κού φορέα που θα λει­τουρ­γεί υπο τις οδη­γί­ες της κυβέρ­νη­σης προ­κει­μέ­νου να ελέγ­χει το δια­δί­κτυο για την δια­κί­νη­ση fake news κατά τις προ­ε­κλο­γι­κές περιό­δους. Η επί­μα­χη διά­τα­ξη δημιουρ­γεί ιδί­αί­τε­ρη αίσθη­ση καθώς έρχε­ται στο κοι­νο­βού­λιο λίγες ώρες μετά την παρα­δο­χή κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών πως πραγ­μα­το­ποιού­νται προ­λη­πτι­κές συλ­λή­ψεις μετά από παρα­κο­λού­θη­ση λογα­ρια­σμών που δια­τη­ρούν οι πολί­τες στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.
«Πρά­σι­νο φώς» για προσλήψεις

Σύμ­φω­να με το άρθρο 82 από τους περιο­ρι­σμούς που ισχύ­ουν για τις προ­σλή­ψεις κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο των αυτο­διοι­κη­τι­κών ανα­με­τρή­σε­ων εξαιρούνται:

- Οι διο­ρι­σμοί και οι προ­σλή­ψεις μόνι­μου και ιδιω­τι­κού δικαί­ου αορί­στου χρό­νου προ­σω­πι­κού σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθ­μού και τα νομι­κά πρό­σω­πα αυτών, εφό­σον οι προ­κη­ρύ­ξεις για την πλή­ρω­ση των αντί­στοι­χων θέσε­ων δημο­σιεύ­τη­καν από το ΑΣΕΠ πριν από την προ­κή­ρυ­ξη των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλογών

- Οι διο­ρι­σμοί, οι προ­σλή­ψεις και κάθε υπη­ρε­σια­κή μετα­βο­λή για την πλή­ρω­ση των θέσε­ων που περι­λαμ­βά­νο­νται στην προ­κή­ρυ­ξη 3Κ/2018

- Η κάλυ­ψη οργα­νι­κών θέσε­ων των ΟΤΑ με βάση τις δια­τά­ξεις του άρ 82 του νόμου 4483/2017

- Οι προ­σλή­ψεις που πραγ­μα­το­ποιού­νται στο πλαί­σιο προ­γραμ­μά­των κοι­νω­φε­λούς χαρα­κτή­ρα της υπο­παρ. ΙΔ1 της παρ ΙΔ του άρθρου πρώ­του του νόμου 4152/2013
Έως σήμε­ρα επι­τρε­πό­ταν οι προ­σλή­ψεις μόνο προ­σω­πι­κού ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου και η σύνα­ψη συμ­βά­σε­ων μίσθω­σης έργου από ΟΤΑ και νομι­κά πρό­σω­πα αυτών προ­κει­μέ­νου για τις ειδι­κό­τη­τες ναυα­γο­σω­στών, των υδρο­νο­μέ­ων άρδευ­σης, χει­ρι­στών μηχα­νη­μά­των, εργα­ζό­με­νους σε πυρα­σφά­λειας, παι­δι­κών σταθ­μών, καθα­ριό­τη­τας, ΚΑΠΗ, αμει­βο­μέ­νων μέσω ΕΣΠΑ, παι­δι­κές κατα­σκη­νώ­σεις και έκτα­κτου προ­σω­πι­κού σε εργα­σί­ες δακοκτονίας

- Σύμ­φω­να με το άρθρο 89 ο μέγι­στος επι­τρε­πό­με­νος αριθ­μός των ατό­μων που προ­σλαμ­βά­νο­νται με σχέ­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου ή συνά­πτουν σύμ­βα­ση μίσθω­σης έργου στους ΟΤΑ α και β βαθ­μού όπως έχει καθο­ρι­στεί σύμ­φω­να με την οικ. 22421 κοι­νή από­φα­ση των υπουρ­γών Εσω­τε­ρι­κών, Διοι­κη­τι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης και Οικο­νο­μι­κών αυξά­νε­ται κατά 400 άτο­μα και καθο­ρί­ζε­ται σε 1.333 άτο­μα κατά παρέκ­κλι­ση του 2ου εδα­φί­ου της ΠΝΠ 31.12.2011

- Με το άρθρο 98 δύο ή περισ­σό­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις ειδι­κού σκο­πού με αντι­κεί­με­νο τη λει­τουρ­γία ραδιο­φω­νι­κού ή τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού, μπο­ρούν να συνι­στούν ενώ­σεις δημο­τι­κών ραδιο­φω­νι­κών ή τηλε­ο­πτι­κών επι­χει­ρή­σε­ων με την μορ­φή αστι­κής εται­ρί­ας μη κερ­δο­σκο­πι­κού χαρακτήρα

Ετοι­μά­ζουν δια­δι­κτυα­κή πολιτοφυλακή

Επί­σης, λίγες ημέ­ρες μετά την παρα­δο­χήκυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών πως οι προ­λη­πτι­κές συλ­λή­ψεις γίνο­νται μετά από παρα­κο­λού­θη­ση λογα­ρια­σμών πολι­τών στα social media, το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών εισά­γει διά­τα­ξη για την δημιουρ­γία προ­ε­κλο­γι­κού «παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου» προ­κει­μέ­νου να ελέγ­χει την δια­κί­νη­ση fake news.
Η στε­λέ­χω­ση του «μεγά­λου Αδελ­φού» που επι­σή­μως φέρει τον τίτλο «Επι­τρο­πή για την Ορθή Χρή­ση του Δια­δι­κτύ­ου στις Εκλο­γι­κές Δια­δι­κα­σί­ες» θα γίνει από την κυβέρ­νη­ση μετά από κοι­νή από­φα­ση των υπουρ­γών Εσω­τε­ρι­κών, Ψηφια­κής Πολι­τι­κής και Δικαιο­σύ­νης. Ειδι­κό­τε­ρα, με το αρ 105 συνί­στα­ται στο Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, Εθνι­κό Εκλο­γι­κό Δίκτυο ως ενιαίο κέντρο συντο­νι­σμού για θέμα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τη χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου και των λοι­πόν ΤΠΕ στις εθνι­κής εμβέ­λειας εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες και τις υπο­δο­μές και πλη­ρο­φο­ρια­κά συστή­μα­τα των φορέ­ων που είναι αρμό­διοι για την διε­ξα­γω­γή τους.

Μετα­ξύ άλλων το Εθνι­κό Εκλο­γι­κό Δίκτυο απο­τε­λεί­ται και από την «Επι­τρο­πή για την Ορθή Χρή­ση του Δια­δι­κτύ­ου στις Εκλο­γι­κές Δια­δι­κα­σί­ες» η οποία παρα­κο­λου­θεί τη χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου στις εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες εθνι­κής εμβέ­λειας και «ειση­γεί­ται προς τους συναρ­μό­διους Υπουρ­γούς την υιο­θέ­τη­ση κανο­νι­στι­κών ρυθ­μί­σε­ων προς την κατεύ­θυν­ση της πρό­λη­ψης ψευ­δών ειδή­σε­ων του σεβα­σμού των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των πολι­τών και ης δια­φά­νειας στη χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου για την προ­ε­κλο­γι­κή προ­βο­λή των πολι­τι­κών κομ­μά­των και των υπο­ψη­φί­ων. Η Επι­τρο­πή συγκρο­τεί­ται εντός 1 μήνα από τη δημο­σί­ευ­ση του παρό­ντος με κοι­νή από­φα­ση των Υπουρ­γών Εσω­τε­ρι­κών, Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, Δικαιο­σύ­νης και απο­τε­λεί­ται από το Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου εσω­τε­ρι­κών, ως πρό­ε­δρο, υπαλ­λή­λους των αρμό­διων οργα­νι­κών μονά­δων των υπουρ­γεί­ων Εσω­τε­ρι­κών και Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, εκπρο­σώ­πους της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, της ανε­ξάρ­τη­της αρχής για την προ­στα­σία προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και ειδι­κούς επι­στή­μο­νες και εμπειρογνώμονες»

 

Πηγή protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων