- Διαφήμιση -

Εκτροχιάστηκε συρμός του ΗΣΑΠ — ΤΩΡΑ

Συρμός του ΗΣΑΠ εκτροχιάστηκε στο σταθμό του Ηρακλείου λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής.

Λίγα λεπτά μετά το περι­στα­τι­κό, η κυκλο­φο­ρία διε­ξά­γε­ται μόνο μετα­ξύ των σταθ­μών Πει­ραιάς – Άνω Πατή­σια και Ειρή­νη – Κηφισιά.

Ο συρ­μός κινού­ταν στην κατεύ­θυν­ση προς Πει­ραιά. Σύμ­φω­να με το tilestwra.gr, στο σταθ­μό δεν υπήρ­χε προ­σω­πι­κό του ΗΣΑΠ για να βοη­θή­σει τους επι­βά­τες παρά μόνο ένας υπάλ­λη­λος σεκιούριτι:

Οι ράγες είχαν σπά­σει και ένα μέρος του τρέ­νου είχε εκτρο­χια­στεί! Στον σταθ­μό επι­κρά­τη­σε πανι­κός, καθώς το βαγό­νι είχε απο­μα­κρυν­θεί από την απο­βά­θρα και ο κόσμος δεν μπο­ρού­σε να βγει! Mετά από λίγη ώρα, κάποιοι κατά­φε­ραν να απο­μα­κρυν­θούν, ωστό­σο υπήρ­χε κόσμος (κυρί­ως ηλι­κιω­μέ­νοι) που δεν μπο­ρού­σαν. Στο σταθ­μό δεν υπήρ­χε κανείς για να βοη­θή­σει την κατά­στα­ση, παρά μόνος ένας άνδρας ιδιω­τι­κής ασφά­λειας, ο οποί­ος ενη­μέ­ρω­σε για βοή­θεια. Στις 11.18 εμφα­νί­στη­καν άνδρες της αστυ­νο­μί­ας, προ­σπα­θώ­ντας να βοη­θή­σουν την κατάσταση.

 

Πηγή enikos.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων