Στε­νός συνερ­γά­της του κ. Καμ­μέ­νου επι­βε­βαί­ω­σε την πλη­ρο­φο­ρία, αλλά έκα­νε λόγο για «μικρο­ε­πέμ­βα­ση στο στο­μά­χι». Οπως έγρα­ψε το ΒΗΜΑ η εγχεί­ρη­ση έγι­νε για να του αφαι­ρε­θεί λέμ­φω­μα από το στομάχι.

Ο πρώ­ην υπουρ­γός δεν φαί­νε­ται να δια­τρέ­χει κάποιο κίν­δυ­νο και αναρρώνει.

Πάντως, ο κ. Καμ­μέ­νος επι­βε­βαί­ω­σε την είδη­ση — εμμέ­σως πλην σαφώς — μέσα από το twitter καθώς επι­τέ­θη­κε με βαρείς χαρα­κτη­ρι­σμούς ενα­ντί­ον του Νίκου Κοτζιά γρά­φο­ντας ότι μόλις αναρ­ρώ­σει θα απο­κα­λύ­ψει τα βαριά του εγκλή­μα­τα, απο­κα­λώ­ντας τον «προ­δό­τη Πήλιο Γού­ση» και ότι θα τον οδη­γή­σει στη φυλακή.

«Βρή­κε ευκαι­ρία ο προ­δό­της της Μακε­δο­νί­ας, ο Πήλιος Γού­σης που προ­σφέ­ρει συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του Αιγαί­ου, να μου επι­τε­θεί ενώ αναρ­ρώ­νω. Μόλις με τη βοή­θεια του Θεού επα­νέλ­θω θα απο­κα­λύ­ψω σε όλο τον Ελλη­νι­κό λαό τα βαριά του εγκλή­μα­τα που θα τον οδη­γή­σουν στα δεσμά», έγρα­ψε ο πρό­ε­δρος των ΑΝΕΛ.