- Διαφήμιση -

Ροζ κύκλωμα: Πώς «έπεισαν» τις φοιτήτριες — Σοκάρει μαρτυρία 20χρονης

Κατάθεση 20χρονης φοιτήτριας

«Σε κάθε συνά­ντη­ση επέ­με­νε να δοκι­μά­σου­με την νέα πρό­κλη­ση που μας ανοί­γε­ται και πως είναι μια και­νούρ­για εμπει­ρία. Η Μ…… και εγώ σκε­φτή­κα­με ότι θα ήταν μια καλή ευκαι­ρία ώστε να κερ­δί­σου­με μερι­κά χρή­μα­τα, καθώς τόσο εγώ όσο και αυτή τα είχα­με ανάγκη».

«Καθη­με­ρι­νά πραγ­μα­το­ποιού­σα περί­που τέσ­σε­ρα ερω­τι­κά ραντε­βού, αλλά τύχαι­νε να υπάρ­χουν και κάποιες μέρες με ένα ή και καθό­λου ραντε­βού». «Μου έλε­γε διαρ­κώς πως αυτός πλη­ρώ­νει για να με δια­φη­μί­ζει στους πελά­τες μέσω δια­δι­κτύ­ου και του χρω­στάω μεγά­λη χάρη, που μου άνοι­ξε τα μάτια, τονί­ζο­ντας πως γι’ αυτόν τον λόγο πρέ­πει να δου­λεύω όσο το δυνα­τόν συχνό­τε­ρα και να μην επι­κα­λού­μαι δικαιο­λο­γί­ες για να απο­φεύ­γω τη δου­λειά. Εγώ διαρ­κώς του ξεκα­θά­ρι­ζα πως αυτή η δου­λειά δεν είναι όλη μου η ζωή, είναι προ­σω­ρι­νή λύση και πως έχω ως πρώ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα τη σχο­λή μου».

Τα παρα­πά­νω απο­τε­λούν τμή­μα­τα της κατά­θε­σης 20χρονης φοι­τή­τριας, μιας από τις 15, που είχαν πέσει στα «νύχια» κυκλώ­μα­τος σωμα­τε­μπο­ρί­ας και περι­γρά­φει τον τρό­πο προ­σέγ­γι­σης του 22χρονου «στρα­το­λό­γου», την άσκη­ση έντο­νης ψυχο­λο­γι­κής πίε­σης και την εξώ­θη­σή της στην πορ­νεία. Το κύκλω­μα, σύμ­φω­να με αξιω­μα­τι­κούς του Τμή­μα­τος Κατα­πο­λέ­μη­σης Εμπο­ρί­ας Ανθρώ­πων, είχε κατα­φέ­ρει να εκπορ­νεύ­σει και μια 17χρονη μαθή­τρια Λυκεί­ου, ενώ δια­φή­μι­ζε τις κοπέ­λες και τις παρο­χές τους σε ιστο­σε­λί­δα, μέσω της οποί­ας κλεί­νο­νταν τα ερω­τι­κά ραντεβού.

Η μοι­ρα­σιά

Σύμ­φω­να με τον Ελεύ­θε­ρο Τύπο τα μέλη του κυκλώ­μα­τος υπό­σχο­νταν στα κορί­τσια ένα… ανώ­τε­ρο life style και μεγά­λη ζωή. Το κύκλω­μα έκλει­νε 30 ωριαία ραντε­βού την ημέ­ρα τα οποία χρέ­ω­νε 140 ευρώ την ώρα ανά­λο­γα με τις παρο­χές. Από αυτά τα 70 ευρώ έπαιρ­νε η κοπέ­λα, 50 ευρώ ο αρχη­γός ο οποί­ος είναι ένας 48χρονος φωτο­γρά­φος και 20 ευρώ ο μετα­φο­ρέ­ας που πήγαι­νε τα κορί­τσια στα ερω­τι­κά ραντε­βού. Τα συνο­λι­κά κέρ­δη φαί­νε­ται να ξεπερ­νούν το 1.000.000 ευρώ τον χρόνο.

Κατά τη διάρ­κεια της επι­χεί­ρη­σης, συνε­λή­φθη­σαν 14 μέλη του κυκλώ­μα­τος, ενώ συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι είναι 11 επι­πλέ­ον άτο­μα. Από την προ­α­νά­κρι­ση προ­έ­κυ­ψε ότι το τελευ­ταίο τρί­μη­νο το κύκλω­μα είχε εξω­θή­σει στην πορ­νεία 45 γυναί­κες. Το κύκλω­μα πέρα από τον 48χρονο «αρχηγό»-φωτογράφο είχε τρεις «στρα­το­λό­γους», τέσ­σε­ρις «τηλε­φω­νή­τριες», τρεις οδη­γούς και έναν «προ­γραμ­μα­τι­στή» που συντη­ρού­σε και ανα­νέ­ω­νε την ιστοσελίδα.

Η προ­σέγ­γι­ση

Η 20χρονη φοι­τή­τρια περιέ­γρα­ψε στους αστυ­νο­μι­κούς πώς την προ­σέγ­γι­σε το κύκλω­μα και όλα τα βήμα­τα έως ότου ξεκι­νή­σει τα ερω­τι­κά ραντεβού.

«Το έτος 2017 έδω­σα πανελ­λή­νιες εξε­τά­σεις και πέρα­σα στο Τμή­μα ………… , με απο­τέ­λε­σμα να μετα­κο­μί­σω στην Αθή­να για σπου­δές. Στα μέσα του Δεκεμ­βρί­ου 2018 σε μια νυχτε­ρι­νή μας έξο­δο με τη φίλη μου την Μ……. πήγα­με σε ένα μπαρ στην Αθή­να όπου εκεί­νη την περί­ο­δο εργα­ζό­μουν ως μπαρ­γού­μαν. Κατά τη διάρ­κεια της παρα­μο­νής μας εκεί, μας προ­σέγ­γι­σε ένας άνδρας με το όνο­μα Δημή­τρης, ο οποί­ος μιλού­σε αστα­μά­τη­τα για το πόσο εύκο­λα μπο­ρεί κάποιος να απο­κτή­σει χρή­μα­τα. Τον είχα δει και άλλες φορές να προ­σεγ­γί­ζει νεα­ρές κοπέ­λες και να συνο­μι­λεί μαζί τους. Στη συνέ­χεια μας είπε πως θα μερι­μνού­σε να μας φέρει σε επα­φή με έναν φίλο του, ο οποί­ος θα μας φωτο­γρά­φι­ζε ημί­γυ­μνες, ένα­ντι χρη­μα­τι­κής αμοι­βής. Αρχι­κά το απορ­ρί­ψα­με αλλά τις επό­με­νες ημέ­ρες τηλε­φω­νού­σε διαρκώς».

Η φοι­τή­τρια και η φίλη της, έχο­ντας σημα­ντι­κά οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα στις αρχές Ιανουα­ρί­ου 2019 απο­φά­σι­σαν να δεχθούν.

«Μετα­βή­κα­με με ταξί σε ένα δια­μέ­ρι­σμα, κάπου κοντά στη Γλυ­φά­δα, όπου ο Δημή­τρης μάς σύστη­σε στον υπεύ­θυ­νο του γρα­φεί­ου, τον οποίο λέγα­νε Τάσο. Μας εξή­γη­σε τις λεπτο­μέ­ρειες της δου­λειάς. Λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα επι­στρέ­ψα­με και αφού βγά­λα­με τα ρού­χα μας φωτο­γρα­φη­θή­κα­με από τον Τάσο γυμνές. Αργό­τε­ρα οι φωτο­γρα­φί­ες μας, χωρίς φυσι­κά να φαί­νο­νται ευδιά­κρι­τα τα πρό­σω­πά μας, αναρ­τή­θη­καν στο σάιτ του γρα­φεί­ου», κατα­θέ­τει η νεα­ρή κοπέλα.

Τα ραντε­βού

Αμέ­σως μετά τη «γυμνή» δια­φή­μι­ση, οι κοπέ­λες ενη­με­ρώ­νο­νταν από τις τηλε­φω­νή­τριες ή τους οδη­γούς που τις μετέ­φε­ραν για τα κανο­νι­σμέ­να ερω­τι­κά ραντε­βού. Η 20χρονη φοι­τή­τρια κατα­θέ­τει σχε­τι­κά: «Εμέ­να συνή­θως με μετέ­φε­ρε στα ερω­τι­κά ραντε­βού ένας άνδρας με το όνο­μα Βασί­λης και μια φορά με μετέ­φε­ρε ο Γιάν­νης. Καθη­με­ρι­νά, πραγ­μα­το­ποιού­σα περί­που τέσ­σε­ρα ερω­τι­κά ραντε­βού, αλλά τύχαι­νε να υπάρ­χουν κάποιες μέρες με ένα ή και καθό­λου ραντε­βού. Τα ραντε­βού από όσο γνω­ρί­ζω τα έκλει­ναν δια­φο­ρε­τι­κές τηλε­φω­νή­τριες, οι οποί­ες ενη­μέ­ρω­ναν τον οδη­γό και ο οδη­γός με τη σει­ρά του εμάς. Από κάθε ραντε­βού, λαμ­βά­να­με από τον πελά­τη το χρη­μα­τι­κό ποσό των 140 ευρώ, από τα οποία κρα­τού­σα­με τα 70 και τα υπό­λοι­πα τα δίνα­με στον οδη­γό. Τυχόν χρή­μα­τα από επι­πρό­σθε­τες ερω­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, τα λεγό­με­να έξτρα, ή φιλο­δω­ρή­μα­τα των πελα­τών, τα κρα­τού­σα­με εμείς. Ολο αυτό το διά­στη­μα που δού­λευα ως εκδι­δό­με­νη ο Δημή­τρης ήταν πολύ πιε­στι­κός και όπο­τε αρνού­μουν να εργα­στώ, είτε λόγω προ­βλη­μά­των υγεί­ας είτε λόγω προ­σω­πι­κών μου λόγων, αυτός γκρί­νια­ζε έντο­να και ασκού­σε έντο­νη ψυχο­λο­γι­κή πίε­ση ανα­γκά­ζο­ντάς με να εργά­ζο­μαι σχε­δόν καθημερινά»…

 

Πηγή http://www.topontiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων