- Διαφήμιση -

«Μεγάλο αδερφό» φέρνει επισήμως στο διαδίκτυο η κυβέρνηση

Διάταξη για τη δημιουργία προεκλογικού «παρατηρητηρίου» φέρνει επίσημα στη Βουλή η κυβέρνηση, η οποία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που προβλέπει προσλήψεις στους δήμους.

Διά­τα­ξη για τη δημιουρ­γία προ­ε­κλο­γι­κού «παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου» φέρ­νει επί­ση­μα στη Βου­λή η κυβέρ­νη­ση, η οποία εντάσ­σε­ται στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, που προ­βλέ­πει προ­σλή­ψεις στους δήμους.

Συγκε­κρι­μέ­να, στο άρθρο 105 του νομο­σχε­δί­ου του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών προ­βλέ­πε­ται η σύστα­ση «Επι­τρο­πής για την Ορθή Χρή­ση του Δια­δι­κτύ­ου» στις εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες εθνι­κής εμβέλειας.

Η επι­τρο­πή αυτή όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρε­ται θα παρα­κο­λου­θεί τη χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου στις εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ες εθνι­κής εμβέ­λειας και θα ειση­γεί­ται προς τους συναρ­μό­διου υπουρ­γούς την υιο­θέ­τη­ση κανο­νι­στι­κών ρυθ­μί­σε­ων προς την κατεύθυνσή:

– της πρό­λη­ψης των fake news
– του σεβα­σμού των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των πολιτών
– της δια­φά­νειας στη χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου για την προ­ε­κλο­γι­κή προ­βο­λή των πολι­τι­κών κομ­μά­των και των υποψηφίων

Η Επι­τρο­πή θα παρα­κο­λου­θεί τη χρή­ση του Δια­δι­κτύ­ου στις εκλο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες εθνι­κής εμβέ­λειας και «ειση­γεί­ται προς τους συναρ­μό­διους Υπουρ­γούς την υιο­θέ­τη­ση κανο­νι­στι­κών ρυθ­μί­σε­ων προς την κατεύ­θυν­ση της πρό­λη­ψης ψευ­δών ειδή­σε­ων του σεβα­σμού των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των πολι­τών και της δια­φά­νειας στη χρή­ση του δια­δι­κτύ­ου για την προ­ε­κλο­γι­κή προ­βο­λή των πολι­τι­κών κομ­μά­των και των υποψηφίων.

Όπως ανα­φέ­ρει η διά­τα­ξη Η Επι­τρο­πή συγκρο­τεί­ται εντός 1 μήνα από τη δημο­σί­ευ­ση του παρό­ντος με κοι­νή από­φα­ση των Υπουρ­γών Εσω­τε­ρι­κών, Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, Δικαιο­σύ­νης και απο­τε­λεί­ται από το Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου εσω­τε­ρι­κών, ως πρό­ε­δρο, υπαλ­λή­λους των αρμό­διων οργα­νι­κών μονά­δων των υπουρ­γεί­ων Εσω­τε­ρι­κών και Ψηφια­κής Πολι­τι­κής, εκπρο­σώ­πους της Εθνι­κής Επι­τρο­πής Τηλε­πι­κοι­νω­νιών, της ανε­ξάρ­τη­της αρχής για την προ­στα­σία προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και ειδι­κούς επι­στή­μο­νες και εμπειρογνώμονες.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι αρμο­διό­τη­τες της Επι­τρο­πής θα καθο­ρι­στούν με υπουρ­γι­κή απόφαση.

Το νομο­σχέ­διο έρχε­ται να ενι­σχύ­σει τις δηλώ­σεις της υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Όλγα Γερο­βα­σί­λη, σχε­τι­κά για παρα­κο­λου­θή­σεις πολι­τών στα social media.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε χτε­σι­νή της δήλω­ση η υπουρ­γός είπε πως έχουν γίνει προ­λη­πτι­κές προ­σα­γω­γές κατοί­κων που έχουν βγει στο δια­δί­κτυο και υπο­κι­νούν πρά­ξεις βίας, ομο­λο­γώ­ντας έτσι ότι παρα­κο­λου­θού­νται πολίτες.

Δια­βά­στε εδώ ολό­κλη­ρο το νομοσχέδιο.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων