- Διαφήμιση -

Αρκάς: Πάντα με ζώα ασχολιόμουν στα σκίτσα μου

Νέα σκληρή απάντηση με τον δικό του τρόπο δίνει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, στις επικρίσεις που συνεχίζει να δέχεται για την πολιτική κριτική που ασκεί μέσα από σειρά σκίτσων. «Δεν καταλαβαίνουμε αυτούς που λένε ότι ο Αρκάς άλλαξε. Με ζώα ασχολιόταν πάντα στα σκίτσα του» αναφέρει ανάρτηση στο facebook με την υπογραφή «εκ της διαχειρίσεως».

Νέα σκλη­ρή απά­ντη­ση με τον δικό του τρό­πο δίνει ο γνω­στός σκι­τσο­γρά­φος Αρκάς, στις επι­κρί­σεις που συνε­χί­ζει να δέχε­ται για την πολι­τι­κή κρι­τι­κή που ασκεί μέσα από σει­ρά σκί­τσων. «Δεν κατα­λα­βαί­νου­με αυτούς που λένε ότι ο Αρκάς άλλα­ξε. Με ζώα ασχο­λιό­ταν πάντα στα σκί­τσα του» ανα­φέ­ρει ανάρ­τη­ση στο facebook με την υπο­γρα­φή «εκ της διαχειρίσεως».

Πρό­κει­ται για την τρί­τη κατά σει­ρά ανάρ­τη­ση στο facebook που ταυ­τό­χρο­να απο­τε­λεί και απά­ντη­ση στις επι­κρί­σεις και στα σχό­λια για τη νέα σει­ρά σκί­τσων που φέρουν τον τίτλο «τα παι­δι­κά χρό­νια ενός πρω­θυ­πουρ­γού» αλλά και σε άλλα στα οποία επι­κρί­νει και καυ­τη­ριά­ζει πρά­ξεις και παρα­λεί­ψεις της σημε­ρι­νής κυβέρνησης.

Μάλι­στα στην πρώ­τη του απά­ντη­ση ήταν ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρός αφού ανέ­φε­ρε ότι «θεω­ρεί ότι ο πολι­τι­κός αμο­ρα­λι­σμός, ο κομ­μα­τι­κός τυχο­διω­κτι­σμός και η ανεν­δοί­α­στη εξα­πά­τη­ση υπήρ­χαν πάντα, άλλα έχουν φτά­σει στον κολο­φώ­να τους μ’ αυτήν την κυβέρ­νη­ση, τόσο ώστε να τον ανα­γκά­σουν να σχο­λιά­ζει αυτό που πάντα σιχαι­νό­ταν: την κεντρι­κή πολι­τι­κή σκηνή».

Κατέ­λη­γε δέ λέγο­ντας πως «απέ­να­ντι σ’ αυτή την αθλιό­τη­τα κανέ­νας έντι­μος άνθρω­πος δεν δικαιού­ται να παρα­μεί­νει σιωπηλός».

Οι επι­θέ­σεις που δέχθη­κε από αυτή την πρώ­τη ανάρ­τη­ση οδή­γη­σαν μάλι­στα σε μια ακό­μη στην οποία γινό­ταν ανα­φο­ρά στα τρολς του ΣΥΡΙΖΑ με την εξής επι­σή­μαν­ση: «αν στα­μα­τή­σουν να λένε ψέμα­τα για τον Αρκά, θα στα­μα­τή­σει και ο Αρκάς να λέει αλή­θειες για τον Πρωθυπουργό».

 

Πηγή www.liberal.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων