- Διαφήμιση -

Κυρ. Μητσοτάκης- Η Αττική κάθεται πάνω σε μια μεγάλη υγειονομική βόμβα

Τον ΧΥΤΑ Φυλής επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης

Τον ΧΥΤΑ Φυλής επι­σκέ­φθη­κε το πρωί της Τρί­της ο πρό­ε­δρος της ΝΔ, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης και προει­δο­ποί­η­σε ότι «η Αττι­κή κάθε­ται πάνω σε μια μεγά­λη υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα», σημειώ­νο­ντας παράλ­λη­λα πως «το τελευ­ταίο κύτ­τα­ρο της Φυλής γεμί­ζει με ανη­συ­χη­τι­κούς ρυθ­μούς και πολύ σύντο­μα θα βρε­θού­με αντι­μέ­τω­ποι με δρα­μα­τι­κές καταστάσεις».

«Αυτή είναι η κατά­στα­ση δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των της Αττι­κής το 2019», είπε και συμπλή­ρω­σε ότι υπάρ­χουν ευθύ­νες «για το τι δεν έγι­νε τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια και για έργα που δεν προ­χώ­ρη­σαν, ενώ είχαν δρο­μο­λο­γη­θεί από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση στη σωστή επε­ξερ­γα­σία των απορριμμάτων».

Ο κ. Μητσο­τά­κης άσκη­σε κρι­τι­κή στην Κυβέρ­νη­ση και ιδί­ως στην Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής κ. Δού­ρου για την ορια­κή κατά­στα­ση στην οποία παρα­δί­δει τη μονά­δα υγειο­νο­μι­κής ταφής στη Φυλή. Στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στο γεγο­νός ότι στις εγκα­τα­στά­σεις της μονά­δας ανα­κύ­κλω­σης φτά­νει μόλις το 25% του συνο­λι­κού όγκου των απορ­ριμ­μά­των, ενώ το 75% οδη­γεί­ται σε υγειο­νο­μι­κή ταφή, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να ότι η μονά­δα Υγειο­νο­μι­κής Ταφής πρό­κει­ται να κλεί­σει το Μάρ­τιο του 2020, χωρίς να υπάρ­χει κανέ­να σχέ­διο για την επό­με­νη μέρα.

Σημεί­ω­σε πως η ανα­κύ­κλω­ση είναι σε χαμη­λά επί­πε­δα και πρό­σθε­σε ότι δεν είναι η ώρα από­δο­σης των ευθυ­νών, αλλά, όπως είπε, «είναι ευθύ­νη των πολι­τών όταν προ­σέλ­θουν στην κάλπη».

Ο κ. Μητσο­τά­κης είπε, επί­σης, ότι «δική μας ευθύ­νη είναι να σχε­διά­σου­με την επό­με­νη μέρα με περισ­σό­τε­ρη ανα­κύ­κλω­ση στην πηγή, περισ­σό­τε­ρα κίνη­τρα στους Δήμους για να ενθαρ­ρύ­νουν τους πολί­τες, σύγ­χρο­νη δια­χεί­ρι­ση των υπο­λειμ­μά­των, για­τί πάντα θα υπάρ­χουν υπολείμματα».

Ανέ­φε­ρε, ακό­μη, ότι «θα πρέ­πει πολύ γρή­γο­ρα να κερ­δί­σου­με τον χαμέ­νο χρό­νο και να μην επι­τρέ­ψου­με άλλο να παρου­σιά­ζει η χώρα μας αυτή την άθλια, θλι­βε­ρή εικό­να στο μέτω­πο της δια­χεί­ρι­σης των απορριμμάτων».

Ο πρό­ε­δρος της ΝΔ συνο­δευό­ταν, μετα­ξύ άλλων, από τον υπο­ψή­φιο περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, Γ. Πατού­λη, και τον αρμό­διο τομε­άρ­χη, Κ. Σκρέκα.

 

 

Πηγή www.liberal.gr

 

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων