- Διαφήμιση -

Έκλεισαν οι μπάρες σε όλους τους σταθμούς μετρό και ΗΣΑΠ

Το ολικό κλείσιμο όλων των σταθμών αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ (γραμμές 1,2 και 3 του μετρό & ηλεκτρικού) σηματοδότησε το κλείσιμο των πυλών στον σταθμό «Βικτώρια».

Στο σταθ­μό «Βικτώ­ρια» ολο­κλη­ρώ­θη­κε το κλεί­σι­μο των πυλών στους σταθ­μούς αρμο­διό­τη­τας του ΟΑΣΑ, δηλα­δή τις γραμ­μές 1 (Ηλε­κτρι­κός) και 2 και 3 (Μετρό).

Σύμ­φω­να, με τον ΟΑΣΑ, τη Δευ­τέ­ρα, πρώ­τη μέρα του κλει­σί­μα­τος των πυλών στο σταθ­μό «Βικτώ­ρια» παρου­σιά­στη­κε αύξη­ση των επι­κυ­ρώ­σε­ων κατά 10.000, σε σύγκρι­ση με μία εβδο­μά­δα νωρί­τε­ρα (Δευ­τέ­ρα 8 Απριλίου).

Παράλ­λη­λα, από το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο του 2018, οπό­τε ξεκί­νη­σε το εντα­τι­κό κλεί­σι­μο των πυλών, οι επι­κυ­ρώ­σεις και συνε­πα­κό­λου­θα, τα έσο­δα του ομί­λου ΟΑΣΑ παρου­σιά­ζουν ανο­δι­κή πορεία.

Είναι ενδει­κτι­κό ότι τον Ιανουά­ριο του 2019 η αύξη­ση των εσό­δων ανήλ­θε στο 19,4% και τον Φεβρουά­ριο στο 22%.

Το επό­με­νο διά­στη­μα, ο οργα­νι­σμός, όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του, σε συνερ­γα­σία με τον ανά­δο­χο του ηλε­κτρο­νι­κού εισι­τη­ρί­ου, θα υλο­ποι­ή­σει περαι­τέ­ρω βελ­τιω­τι­κές ενέρ­γειες. Για παρά­δειγ­μα, μετά τη μεί­ω­ση του χρό­νου έκδο­σης των εισι­τη­ρί­ων στα αυτό­μα­τα μηχα­νή­μα­τα, το επό­με­νο βήμα είναι η ανα­νέ­ω­ση του μενού, με στό­χο να κατα­στεί πιο εύχρη­στο στο επι­βα­τι­κό κοινό.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων