- Διαφήμιση -

Κώστας Μπακογιάννης: Παρουσίασε τη σύνθεση του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά»

Ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, παρου­σί­α­σε το βρά­δυ της Τετάρ­της (30.08.2023) την ομά­δα των 364 υπο­ψή­φιων δημο­τι­κών και κοι­νο­τι­κών συμ­βού­λων, που διεκ­δι­κούν την εμπι­στο­σύ­νη των πολι­τών της Αθή­νας στις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές της 8ης Οκτωβρίου.

Η παρά­τα­ξη «Αθή­να Ψηλά», συν­δυά­ζει σύμ­φω­να με τον επι­κε­φα­λής της, δύο ισχυ­ρά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα: την εμπει­ρία και την ανανέωση.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων