- Διαφήμιση -

Μια παραμυθένια εβδομάδα για την Αθήνα

«Μύθοι-Θρύλοι-Eπη» είναι το κεντρικό θέμα του φετινού Φεστιβάλ Αφήγησης

«Μύθοι-Θρύ­λοι-Επη» είναι το κεντρι­κό θέμα του φετι­νού Φεστι­βάλ Αφή­γη­σης, που διορ­γα­νώ­νει από τις 17 έως τις 24 Μαρ­τί­ου ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας Δήμου Αθη­ναί­ων σε συνερ­γα­σία με τη Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία «Παρα­μύ­θια και Μύθοι στου Κένταυ­ρου τη ράχη», τον Πολι­τι­στι­κό Εξω­ραϊ­στι­κό Σύλ­λο­γο Αγί­ου Γεωρ­γί­ου Νηλεί­ας «Ο Κένταυ­ρος» και την «ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ».

Tο πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει αφη­γή­σεις για παι­διά, εφή­βους και ενή­λι­κες σε διά­φο­ρα σημεία της πόλης, όπως το 150ό Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αθη­νών στην Κυψέ­λη, το Ινστι­τού­το της Δανί­ας, το Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης, το Μου­σείο Λαϊ­κής Τέχνης και Παρά­δο­σης «Αγγε­λι­κή Χατζη­μι­χά­λη» στην Πλά­κα, η Κεντρι­κή Βιβλιο­θή­κη του Δήμου, αλλά και το Αρχιε­πι­σκο­πι­κό παρεκ­κλή­σι Απ. Ανδρέα του Πρω­το­κλή­του, όπου κλη­ρι­κοί θα αφη­γη­θούν «Συνα­ξά­ρια σαν παρα­μύ­θια». Το Σάβ­βα­το 23 Μαρ­τί­ου προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται επι­στη­μο­νι­κή ημε­ρί­δα, «Τα Λαϊ­κά παρα­μύ­θια στα βιβλία», στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Δήμου Αθηναίων.

Οι εκδη­λώ­σεις κορυ­φώ­νο­νται την Τετάρ­τη 20 Μαρ­τί­ου, Παγκό­σμια Ημέ­ρα Αφή­γη­σης, με έναν Μαρα­θώ­νιο Αφή­γη­σης στον οποίο επτά ομά­δες και 13 μεμο­νω­μέ­νοι αφη­γη­τές θα διη­γη­θούν ιστο­ρί­ες στις γει­το­νιές της Πλά­κας, του Ψυρ­ρή, του Θησεί­ου, των Αμπε­λο­κή­πων, της Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος και της Κυψέ­λης. Το πλή­ρες πρό­γραμ­μα του 6ου Φεστι­βάλ Αφή­γη­σης είναι δια­θέ­σι­μο στην ιστο­σε­λί­δα του ΟΠΑΝΔΑ (opanda.gr). H είσο­δος στις εκδη­λώ­σεις είναι ελεύθερη.

 

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων