- Διαφήμιση -

Καλώς ήρθες 2022: Με ελπίδα και προσμονή η έλευση του τρίτου έτους της πανδημίας

Ευχές και μηνύματα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ξετυ­λί­γο­ντας το «κου­βά­ρι» της χρο­νιάς που πέρα­σε, η Ελλά­δα βρέ­θη­κε να ταλα­νί­ζε­ται αρκε­τά εξαι­τί­ας τριών κατα­λυ­τι­κών παρα­γό­ντων.

Ο πρώ­τος παρά­γο­ντας, ήταν η δυνα­μι­κή συνέ­χι­ση της παν­δη­μί­ας Covid 19. Παρά την ελπί­δα που δημιούρ­γη­σε το εμβό­λιο ένα­ντι της παν­δη­μί­ας και παρά την ενδυ­νά­μω­ση του εμβο­λια­στι­κού προ­γράμ­μα­τος, οι νέες παραλ­λα­γές του ιού, ιδί­ως η Δέλ­τα και η Όμι­κρον, έθε­σαν πολ­λές φορές σε σκλη­ρή δοκι­μα­σία το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγείας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων