- Διαφήμιση -

50.000 ευρώ πρόστιμο σε e‑shop για 5.320 απομιμητικά αρώματα

Μετά από έλεγχο στη φυσική του έδρα στην Γλυφάδα

Μετά από έλεγ­χο σε e‑shop στη Γλυ­φά­δα εντο­πί­στη­καν, κατα­σχέ­θη­καν και κατα­στρά­φη­καν (σε ανα­κύ­κλω­ση) 5.320 απο­μι­μη­τι­κά αρώ­μα­τα.  Ξεκί­νη­σε και η δια­δι­κα­σία δια­γρα­φής της ιστο­σε­λί­δας του ηλε­κτρο­νι­κού κατα­στή­μα­τος από την Εθνι­κή Επι­τρο­πή Επι­κοι­νω­νιών και Ταχυ­δρο­μεί­ων με εντο­λή της ΔΙΜΕΑ, κατ’ εφαρ­μο­γή της νομοθεσίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων