- Διαφήμιση -

Επαφές Μπακογιάννη για προσόψεις, εγκαταλελειμμένα κτίρια, «πράσινες» στέγες στην Αθήνα

Στο Λουξεμβούργο ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων για χρηματοδοτικά εργαλεία που αλλάζουν την εικόνα της πόλης

Δια­δο­χι­κές συνα­ντή­σεις και συσκέ­ψεις με τον αντι­πρό­ε­δρο Andrew Mcdowell και κορυ­φαία στε­λέ­χη της Ευρω­παϊ­κής Τρά­πε­ζας Επεν­δύ­σε­ων έχει από χθες στο Λου­ξεμ­βούρ­γο ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης. Στις επα­φές του συζή­τη­σε διε­ξο­δι­κά για χρη­μα­το­δο­τι­κά εργα­λεία που μπο­ρούν να αξιο­ποι­η­θούν από τον Δήμο Αθη­ναί­ων αλλά­ζο­ντας την εικό­να της Αθή­νας με τρό­πο γρή­γο­ρο και αποτελεσματικό.

Η Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα Επεν­δύ­σε­ων σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο μπο­ρεί να χρη­μα­το­δο­τή­σει με σχε­δόν άτο­κα δάνεια σε βάθος εικο­σα­ε­τί­ας ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των για ανα­πλά­σεις προ­σό­ψε­ων , για «πρά­σι­νες» στέ­γες αλλά και για ανα­και­νί­σεις εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων κτι­ρί­ων. Η μακρο­χρό­νια άτο­κη απο­πλη­ρω­μή των δανεί­ων μπο­ρεί να γίνε­ται μέσω των δημο­τι­κών τελών με τρό­πο που να μην είναι επι­βα­ρυ­ντι­κός για όσους θελή­σουν είτε να φτιά­ξουν τις προ­σό­ψεις των κτι­ρί­ων τους ‚είτε να δημιουρ­γή­σουν κήπους στις ταρά­τσες είτε να σώσουν τα σπί­τια τους που καταρρέουν.

Παράλ­λη­λα ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης συζή­τη­σε για τον τρέ­χο­ντα δανει­σμό του Δήμου Αθη­ναί­ων από την Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα και συγκε­κρι­μέ­να για τρό­πους με τους οποί­ους τα έργα που ήδη γίνο­νται ή προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται να «τρέ­ξουν» πιο γρή­γο­ρα αλλά και για να προ­στε­θούν επι­πλέ­ον που κρί­νο­νται απαραίτητα.

«Τα χρη­μα­το­δο­τι­κά εργα­λεία της Ευρω­παϊ­κής Τρά­πε­ζας Επεν­δύ­σε­ων είναι εντυ­πω­σια­κά για όσους μπο­ρούν να τα αξιο­ποι­ή­σουν. Οι ανα­και­νί­σεις των προ­σό­ψε­ων κτι­ρί­ων, οι πρά­σι­νες στέ­γες αλλά και τα εκα­το­ντά­δες εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­να κτί­ρια είναι τρεις τομείς όπου μπο­ρού­με ρεα­λι­στι­κά και σχε­δια­σμέ­να να κάνου­με σημα­ντι­κά πράγ­μα­τα. Θα διεκ­δι­κή­σου­με όσα περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα μπο­ρού­με με σχέ­διο και συγκε­κρι­μέ­νο πρό­γραμ­μα που ήδη είναι σχε­δόν έτοι­μο να παρου­σια­στεί στους Αθη­ναί­ους», τόνι­σε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ο υπο­ψή­φιος Δημαρ­χος Αθη­ναί­ων συνα­ντή­θη­κε επί­σης με τη δήμαρ­χο του Λου­ξεμ­βούρ­γου Lydie Polfer και συζή­τη­σαν θέμα­τα υπη­ρε­σιών προς τους δημό­τες όπως η καθα­ριό­τη­τα, το πρά­σι­νο και ο φωτι­σμός. Το Λου­ξεμ­βούρ­γο απο­τε­λεί μια πόλη πρό­τυ­πο στον τομέα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας και η συνερ­γα­σία με την Αθή­να μπο­ρεί να ωφε­λή­σει σημα­ντι­κά. Μίλη­σαν επί­σης για το θέμα της κοι­νω­νι­κής κατοι­κί­ας (ακί­νη­τα τα οποία ανή­κουν στον Δήμο και παρέ­χο­νται σε ευά­λω­τες κοι­νω­νι­κές ομά­δες) που ενδια­φέ­ρει άμε­σα την Αθήνα.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων