- Διαφήμιση -

Επίδομα ενοικίου: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα ενοικίου.

Σύμ­φω­να με την Θεα­νώ Φωτί­ου υπο­στή­ρι­ξε ότι η πλατ­φόρ­μα θα λει­τουρ­γή­σει με τις γνω­στές δια­δι­κα­σί­ες και σημεί­ω­σε ότι το επί­δο­μα ενοι­κί­ου θα δοθεί και ανα­δρο­μι­κά για τους μήνες Ιανουά­ριο, Φεβρουά­ριο, Μάρ­τιο, εφό­σον το μισθω­τή­ριο είναι από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2019.

Η πρό­σβα­ση στην πλατ­φόρ­μα γίνε­ται μέσω της ιστο­σε­λί­δας www.epidomastegasis.gr, που δημιούρ­γη­σε η Ηλε­κτρο­νι­κή Δια­κυ­βέρ­νη­ση Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΗΔΙΚΑ) (www.idika.gr). Η είσο­δος γίνε­ται με τη χρή­ση των προ­σω­πι­κών κωδι­κών πρό­σβα­σης του δικαιού­χου στο TAXISnet, ενώ, όσοι πολί­τες επι­θυ­μούν βοή­θεια, μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στα Κέντρα Κοι­νό­τη­τας της περιο­χής τους.

Σύμ­φω­να με την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση, οι δικαιού­χοι του επι­δό­μα­τος ενοι­κί­ου θα εισπρά­ξουν ανα­δρο­μι­κά το επί­δο­μα από την 1η Ιανουα­ρί­ου του 2019, εφό­σον έχουν μισθω­τή­ριο από την αντί­στοι­χη ημερομηνία.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων