- Διαφήμιση -

Κτίριο τεχνών μέσα στο Κολλέγιο Αθηνών

Θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό κέντρο και ως εκθεσιακός χώρος για την καλλιτεχνική παιδεία

Στό­χος της δημιουρ­γί­ας του είναι το Κτί­ριο Τεχνών να τοπο­θε­τη­θεί ως κορυ­φαί­ος συνο­μι­λη­τής στο τοπι­κό πολι­τι­στι­κό τοπίο και σημείο ανα­φο­ράς για τα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα τέχνης τόσο σε εθνι­κό όσο και σε διε­θνές επί­πε­δο, παρέ­χο­ντας την δυνα­τό­τη­τα στους μαθη­τές, στους απο­φοί­τους του Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών, στους καλ­λι­τέ­χνες αλλά και στα μέλη της ευρύ­τε­ρης κοι­νό­τη­τας να ενδυ­να­μώ­νουν και να εμπλου­τί­ζουν τις εμπει­ρί­ες τους μέσα από τα προ­γράμ­μα­τα του.

Το έργο, με την ονο­μα­σία «Κτί­ριο Τεχνών Δ. Δασκα­λό­που­λος», θα ολο­κλη­ρω­θεί έως το 2025, που είναι η επέ­τειος των 100 χρό­νων του Κολ­λε­γί­ου Αθη­νών. Απο­κλει­στι­κός δωρη­τής του κτι­ρί­ου είναι η μη κερ­δο­σκο­πι­κή εται­ρία ΣΥΝΝΕΟΝ, που δημιουρ­γή­θη­κε από τον Δημή­τρη Δασκα­λό­που­λο με μόνο σκο­πό τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του έργου. Το συνο­λι­κό κόστος θα ανέλ­θει στα 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ μια πρό­σθε­τη δωρεά 500.000 ευρώ θα είναι δια­θέ­σι­μη για εξο­πλι­σμό μόλις ολο­κλη­ρω­θεί η κατασκευή.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων