- Διαφήμιση -

Θυμάται κανείς τον «Κάουφμαν» στην οδό Σταδίου;

Ο βρα­χύ­βιος εκδο­τι­κός οίκος «Καστα­λία» (1934–1941) ιδρύ­θη­κε από τον Γερ­μα­νο­ρώ­σο  Έρμαν Κάουφ­μαν (Ρωσία 1894 – Αθή­να 1965), γνω­στό βιβλιο­πώ­λη ξενό­γλωσ­σων βιβλί­ων. Η περί­πτω­ση τόσο του εκδό­τη όσο και του εν λόγω εκδο­τι­κού οίκου δεν απα­σχό­λη­σαν, ανα­λό­γως της σημα­ντι­κό­τη­τάς τους, τους ερευ­νη­τές. Στό­χος του προ­ο­δευ­τι­κού αυτού οίκου ήταν η παρου­σί­α­ση και προ­ώ­θη­ση στο ελλη­νι­κό ανα­γνω­στι­κό κοι­νό των νέων Ελλή­νων λογο­τε­χνών, της Γενιάς του ’30, όπως συνη­θί­σα­με να απο­κα­λού­με το σημα­ντι­κό εκεί­νο ρεύμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων