- Διαφήμιση -

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το τρίπτυχο παρεμβάσεων που συμφωνήθηκε με τον δήμαρχο Αθηναίων

Ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης παρα­βρέ­θη­κε στην πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του νέου διοι­κη­τι­κό συμ­βου­λί­ου του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθηνών.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση, το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του συλ­λό­γου πρό­τει­νε στον κ. Μπα­κο­γιάν­νη μια σει­ρά από δρά­σεις οι οποί­ες εκτι­μά­ται ότι θα βοη­θή­σουν τους εμπό­ρους της Αθή­νας, ιδιαί­τε­ρα σε μία περί­ο­δο όπου αυξά­νε­ται σημα­ντι­κά η του­ρι­στι­κή ροή στην πρωτεύουσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων