- Διαφήμιση -

Τάκης Μόσχος: Δημόσια έκκληση για τον ηθοποιό

Πολύ δύσκολες ώρες για τον "Αργύρη" της Γλυκιάς Συμμορίας...

Ο Τάκης Μόσχος, ο πρω­τα­γω­νι­στής της θρυ­λι­κής ται­νί­ας Γλυ­κιά Συμ­μο­ρία, βιώ­νει τις πιο δύσκο­λες στιγ­μές της ζωής του. Ο γνω­στός ηθο­ποιός, νοση­λεύ­ε­ται εδώ και ενά­μι­ση μήνα σε δημό­σιο νοσο­κο­μείο χτυ­πη­μέ­νος από διπλό εγκεφαλικό.

Σε λίγες ημέ­ρες ο Τάκης Μόσχος ο οποί­ος τα τελευ­ταία χρό­νια ζει μόνι­μα στην Σκό­πε­λο σε παίρ­νει εξι­τή­ριο και θα χρεια­στεί να μετα­φερ­θεί σε κέντρο απο­κα­τά­στα­σης. Η Μάγδα Πάτση και ο Αντώ­νης Μπα­λα­μπά­νης, δυο καλοί φίλοι-άγγε­λοι και συνερ­γά­τες του ηθο­ποιού στην τοπι­κή ερα­σι­τε­χνι­κή ομά­δα ΕΘΟΣ, πρω­το­στα­τούν στον αγώ­να για να στα­θεί και πάλι στα πόδια του.

Η Μάγδα Πάτση ανα­φέ­ρει στην εφη­με­ρί­δα Espresso και τον Αλκί­νοο Μπου­νιά: «Ο Τάκης είναι πια μέλος της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας και της οικο­γέ­νειάς μας. Τον περι­μέ­νου­με πώς και πώς να επι­στρέ­ψει στο νησί και να τον κάνου­με καλά με την αγά­πη μας, πάνω απ’ όλα. Ήδη μας προ­σφέρ­θη­κε μια απο­θή­κη για να βάλου­με τα πράγ­μα­τά του μέχρι να βρε­θεί και το νέο σπί­τι που θα τον φιλοξενήσει».

Όπως γρά­φει το efimerida-sporades.blogspot.com:

«Ο Τάκης σε λίγες ημέ­ρες βγαί­νει από τον “Ευαγ­γε­λι­σμό” και θα χρεια­στεί να βρε­θεί σε κέντρο απο­κα­τά­στα­σης… και όταν με το καλό τα κατα­φέ­ρει, θέλει να επι­στρέ­ψει στην αγα­πη­μέ­νη του Σκό­πε­λο. Όλα αυτά εύκο­λα δια­βά­ζο­νται, αλλά δύσκο­λα γίνο­νται, αφού όπως είναι γνω­στό ο Τάκης δεν έχει οικο­νο­μι­κούς πόρους και χρειά­ζο­νται χρή­μα­τα… Χρή­μα­τα και ένα σπί­τι για να μεί­νει στη Σκόπελο.

Όσοι φίλοι γνώ­ρι­σαν τον Τάκη, οι θεα­τρό­φι­λοι που χει­ρο­κρό­τη­σαν την προ­σπά­θειά του στον ΟΡΦΕΑ, αλλά και στη Σκιά­θο και την Αλόν­νη­σο, όπου παί­χθη­καν έργα με την ΕΘΟΣ και θέλουν να βοη­θή­σουν μπο­ρούν να κατα­θέ­σουν οποιο­δή­πο­τε ποσό στον προ­σω­πι­κό λογα­ρια­σμό του Τάκη, στην Τρά­πε­ζα Πειραιώς:

GR36 0172 1530 0051 5304 6514 954
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Δεκτή και οποια­δή­πο­τε άλλη προ­σφο­ρά για κατοι­κία κλπ.

Για περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες:
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6973 056 900
ΠΑΤΣΗ ΜΑΓΔΑ 6982 734 750».

 

Πηγή www.zappit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων